Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

b. Door V?.

Afg.b^lö^O'N. \§=931',18 . _ afw 55.2

Ab-= 36',9Z. ^K=Ab7==36,9 = 1'49

Bek.b = 14°43',lN. \S/=892/,97 K. = 5str.

. TJ3—T&'= 38',21 K = 5 str. ) . T \3-\5' = 38',21 j 57 ,2 O.

Afg. L. = 12°6' O.

Bek. L. = 13°3',2 0. K = 5 str. ) „„, . afw. = 55',2 5 v. = 66,4

Gen. gez. K. en v.: ZOtÖ 66,4 mijl.

Bij het koppelen naar het plat worden, zooals wij gezien hebben, de afwijkingen, op verschillende breedten behaald, bij elkaar opgeteld en dan, hetzij door de formule AL. = afw sec M.b. of door

de formule AL. = <yK. (Y?—YO = afw.^7"^ tot AL. herleid. In beide gevallen begaat men de fout, dat de afwijkingen, op verschillende breedten behaald, met eenzelfden factor, n.1.

sec M.b. of—^-r—vermenigvuldigd worden, terwijl toch die factoren grooter worden, naarmate de breedte hooger is.

Op betrekkelijk lage breedte nu zal die fout gering zijn, doch het is duidelijk, dat de aangroeiing der factoren, dus ook de fout, grooter wordt, naarmate men op hooger breedte komt.

Op hooge breedte dus, bijv. op meer dan 60° breedte wordt het gewenscht voor eiken koers afzonderlijk de afwijking tot veranderde lengte te herleiden en wel, zooals wij gezien hebben, voor hooge breedte 't nauwkeurigst door vergr. breedte; en in het bizondere geval, dat de koersen dicht bij het Oosten of Westen vallen, door Middelbreedte. Men noemt dit het koppelen naar het rond. Ook indien zeer groote verheden zijn afgelegd bij Noordelijke of Zuidelijke koersen, of als eenige etmalen te zamen worden genomen is het aan te bevelen, ook op lagere breedte, naar het rond te koppelen.

Uit het bovenstaande blijkt dat het onderscheid tusschen het koppelen naar het rond en naar het plat niet bestaat in het werken met \5 of met M.b., want naar het plat koppelende kan zeer goed met \5 gerekend worden, terwijl men bij het koppelen naar het rond, met koersen dicht bij Oost of West, verplicht is met M.b. te werken.

Het verschil tusschen het koppelen naar het rond en naar het plat is het volgende:

Bij het koppelen naar het rond wordt de A L. bij eiken koers en verheid afzonderlijk berekend en bij het koppelen naar het plat worden al de afwijkingen algebraïsch bij elkaar opgeteld en daarna de som der afwijkingen tot A L. herleid.

Sluiten