Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sterren die een belangrijke eigen beweging hebben buiten rekening gelaten, dat de breedte zeer weinig of niet verandert maar dat de fengte jaarlijks met 50",2 aangroeit. Dit verschijnsel kan aan niet anders worden toegeschreven dan aan een beweging van het punt Ariës in het vlak der ecliptica in de richting, tegengesteld aan die waarin de aarde om haar as wentelt, dus ook tegen de richting der schijnbare jaarlijksche beweging van de zon.

BTeen jaarlijksche verplaatsing van 50",2 doorloopt het punt Y dufin ongtveer 25800 jaren de geheele ecliptica. Deze verplaatsing van het punt Y is een gevolg van de praecessie der_ aarde

Bij een snel draaiende tol is een bekend verschijnsel dat de as van aen tol gedurende langen tijd juist verticaal kan blijven. Wordt rdraaiingssgnelheid echter minder, dan begint de tol langzamerhand te praecessioneeren, d.i. hij begint een t^.^toj; krijgen, waarbij de as van den tol een kegelvlak beschrijft om de loodlijn en wel in dezelfde richting, als die waarin de tol draait. DeTntrekkingskracht der aarde, die de as van den tol uit haar vertictlen stand tracht te brengen, veroorzaakt deze. praecessie van

^De^orzaak van de praecessie der aarde moet gezocht worden in de aantrekkingskracht, die de maan en de zon op de afgeplatte ^uitoefenen, in 'verband met de helling der aardas op, de ecliptica en de snelle draaiende beweging der aarde om haar as.

C de aantrekkingskracht van zon en maan zooa s hierna word verklaard, de as der aarde meer verticaal tracht te plaatsen op het vlak van de aardbaan, juist omgekeerd dus als bij den tol, is het begrijpelijk dat de aarde in tegengestelde richting praecessioneert als die waarin zij om haar as draait.

Daar deze beweging der. aarde ontstaat onder den invloed van maan en zon, spreekt men van luni-solaire praecessie.

ZH ZW Fig 54 de ecliptica, AE een equatorstraal van de afgeplatte aarde, en nemen wij voorloopig aan, dat de« maan zich even als de zon, in het vlak van de ecliptica beweegt Was nu de aarde een homogene bol, dan zou de aan rekkingskracht van maan en zon op het middelpunt der aarde werken en geen verandering in den stand der aardas kunnen te weeg brengem ^ ^ Fig. 54. afgeplat en de aan¬

trekkingskracht grijpt niet in het middel-

111(31 111 lici» miuui/i-

punt aan.

Men kan zich de JV afgeplatte aarde voor¬

stellen als een Dol, omgeven door een verdikking om den equator. Wathetbolvormisr eedeelte be¬

treft, blijft de aantrekkingskracht op het middelpunt A werken,

Sluiten