Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In het Perigeum heeft de ware zon haar grootste snelheid. Van P tot A zal de © dus vóór zijn op h. Van A tot P is h vóór op de ©.

Op 21' Maart ongeveer als m en h zich in Y bevinden is de © vóór op h en m. Hieruit volgt dat m dan vóór de © in den meridiaan NPT zal zijn; de tijdvereffening moet dan opgeteld worden bij waren tijd en is dus positief.

De © zal nu langzamerhand door h worden ingehaald en men kan zich voorstellen dat na eenigen tijd de 0 en m in denzelfden declinatiecirkel liggen. De tijdvereffening is dan nul. Dit is ong. op 15 April.

Na dezen datum, terwijl h steeds dichter bij de 0 komt, zal het voetpunt van den declinatiecirkel gaande door de 0, bewesten m vallen. De © komt nu vóór m in den meridiaan, de tijdvereffening is negatief. Op 14 Mei ong. heeft de tijdvereffening haar eerste negatieve maximum.

Op 21 Juni is de © in c- De © is nog niet geheel door h ingehaald, h is dan dus nog niet in c en daar y~h = Ym is m op dien datum nog niet in Q.

De © komt dus weer na m in den meridiaan. De tijdvereffening is dus weer positief. Op 14 Mei was de tijdvereffening negatief dus moet de tijdvereffening tusschen 14 Mei en 21 Juni nul zijn geweest. Dit is op 14 Juni ongeveer het geval. Men ziet dus dat in de lente de tijdvereffening twee maal nul is.

Na 21 Juni wordt de positieve waarde der tijdvereffening grooter, totdat haar maximum bereikt is op 26 Juli. Dit is het tweede pos. maximum in het jaar.

Op 21 Sept. ongeveer zijn h en m in 4±. De © is achter op h en m.. De © komt dus vóór m in den meridiaan. De tijdvereffening is negatief. Op 26 Juli was de tijdvereffening positief, dus moet deze tusschen 26 Juli en 21 September weder nul geweest zijn. Dit is op 31 Aug. ongeveer.

Na 21 Sept. neemt de negatieve waarde der tijd ver effening toe, tot het tweede negatieve maximum op 3 Nov. ong. bereikt is.

Op 21 Dec. is de © in e. De © heeft h echter nog niet geheel ingehaald • en daar Y^ = Ym, is m al door E heen gegaan. De © gaat dus nog vóór m door den meridiaan, de tijdvereffening is nog altijd negatief.

Op 11 Febr. is de 0 vóór op h, het voetpunt van den declinatiecirkel gaande door de © valt beoosten m, de © gaat dus nè, m door den meridiaan. De tijdvereffening is positief en heeft op dezen datum haar eerste positieve maximum.

Op 21 Dec. was de tijdvereffening negatief, dus tusschen 21 Dec. en 11 Febr. moet de tijdvereffening weer nul geweest zijn. Dit is op 24 Dec. ongeveer.

De tijdvereffening wordt derhalve in den loop van een jaar vier maal nul, en heeft in dien tijd twee positieve en twee negatieve maximum waarden.

Zeevaartk. 8e druk.

9

Sluiten