Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tegenwoordig meestal twee stellen van drie naalden. Hierdoor is M

de verhouding—0 zooals uit het tafeltje blijkt, gunstiger dan bij de

gewone ÏHOMSON-rozen. Dit is een voordeel, aangezien bij eenige slijtage of verontreiniging, of wel bij verzwakking der richtkracht de kans minder is dat de rozen traag worden.

De TüOMSON-rozen geraken niet gauw in schommelingen van beduidende grootte. Zij komen echter, wanneer zij eenmaal in schommeling zijn, niet zoo spoedig tot rust.

Over 't algemeen zijn hierover evenwel in de praktijk weinig klachten; hetgeen bewijst dat zij niet gauw in beweging van eenige beteekenis geraken.

M

De KAïSER-roos is in het voordeel wat — betreft, doch de lange

P

naalden die hiervan de oorzaak zijn, hebben het hiervoor genoemde nadeel.

Voor gewoon gebruik a/b van koopvaardijschepen blijken de THOMSON-rozen de voorkeur te hebben.

Op oorlogschepen waar de verzwakking der richtkracht dikwijls zoo groot is door de groote ijzermassa's en waar die richtkracht niet altijd voldoende hersteld kan worden, heeft de KAïSER-roos zonder twijfel de voorkeur.

9 . |§ M. T Sli^rhjd

Soort. -öS.Sg —— in

2 « | g \ P P secunden.

| S I Q CS |

Kaiser . 242 15,1 0,386 13,49 13,5

Thomson 254 13,4 0,190 10,22 17

Hechelmann—Thomson . . 255 13,2 0,278 13,72 16,5

Harri—Thomson 254 12,7 0,2341 9,03 14,4

DE AFWIJKING VAN HET KOMPAS.

Zooals hiervoor is opgemerkt, mag de aarde beschouwd worden als een magneet. De aarde zal dus induceerend werken op alle ijzermassa's, van welken vorm ook.

Houdt men bijv. een ijzeren staaf in de richting van de inclineerende naald, dan zal, op Noorder breedte het ondereinde der staaf een Noordpool, het boveneinde een Zuidpool bevatten. Houdt men de staaf verticaal, dan zal zich in het ondereinde nog een Noordpool bevinden, in het boveneinde een Zuidpool; beide polen zullen echter minder krachtig zijn dan, toen de staaf in de richting der inclineerende naald werd gehouden. Indien de staaf horizontaal wordt gehouden in den magnetischen meridiaan, zal het gedeelte, dat naar het Noorden wijst, een Noordpool, het andere gedeelte een Zuidpool bevatten; de beide polen zullen dan op onze breedte

Sluiten