Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het week ijzer aan, op zoodanigen afstand, als noodig is, om de afwijkingen bij de vier hoofdtusschenstreken op te heffen.

Het is duidelijk, dat het week ijzer voor de compensatie der kwadrantale afwijking niet alleen de afwijking zal verminderen, maar ook de richtkracht zal doen toenemen.

Ten slotte wijzen wij er op, dat compensatie met week ijzer, vooral met de Flinders-staaf zeer lastig, dikwijls onuitvoerbaar isbij rozen met zware naalden, omdat het week ijzer door die naalden geinduceerd wordt.

Compensatie van de hellingsafwijking.

Het opheffen van de hellingsafwijking is noodig: 1°. omdat vele kompassen anders bij slingerend schip onbruikbaar zouden zijn ten gevolge van de wildheid der roos, 2°. omdat bij aanhoudende slagzijde de afwijking aanmerkelijk kan verschillen van die bij rechtop liggend schip. Gevallen zijn bekend (o. a. bij overgeworpen lading) waarbij kon worden aangetoond dat de stranding van het schip het gevolg was van een groote hellingsafwijking.

De compensatie zou het best geschieden door het schip in werkelijkheid helling te geven en dan na te gaan hoeveel de afwijking verandert, om vervolgens door het aanbrengen van een verticalen magneet onder het midden van de roos, deze fout op te heffen. In de praktijk is dit evenwel zelden uitvoerbaar en gebruikt men om de compensatie uit te voeren een z.g. magnetische balans. Hiervan bestaan verschillende modellen, waarvan wij alleen noemen die van Ritter von Pbichl, die ook bij onze Marine in gebruik is.

Daar de hellingsafwijking ten deele door permanent en gedeeltelijk door vluchtig magnetisme ontstaat, zoo zou een voldoende compensatie zoowel door een magneet als door week ijzer dienen te geschieden. De zaak zou hierdoor vrij ingewikkeld worden, ook al omdat men hierbij niet, zooals bij de splitsing van coëfficiënt B over genoegzame gegevens beschikt,'om na te kunnen gaan welk' deel van de totale fout door elk der beide oorzaken ontstaat.

Voor kompassen die goed gecompenseerd zijn voor de kwadrantale afwijking, is daarmede tevens dat deel der hellingsafwijking gecompenseerd, hetwelk veroorzaakt wordt door dwarsscheeps horizontaal ijzer.

Om de verdere compensatie van de hellingsfout in beginsel te kunnen verklaren, is het wenschelijk de beteekenis van den hellingscoëfficiënt J iets nader aan te geven. De waarde van J kan

worden uitgedrukt door de formnle: J=i ® + ^—l)tang i

waarin: 2) = sin D.

_ gemiddelde verticale kracht aan boord verticale intensiteit A _ gemiddelde richtkracht op de plaats van het kompas horizontale intensiteit

i=inclinatie.

Sluiten