Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de raaklijn samenvalt met de hoogteparallel. Deze lijn die düfi in de kaart als een rechte lijn geteekend wordt heet hoogtelijn.

Een hoogtelijn is een rechte lijn in de kaart, die door het lengte-, breedte- of hoogtepunt wordt getrokken, die een klein deel van de hoogteparallel vervangt en waarop de ware standplaats ligt.

Fig. 131 ^ Fig-131 stelt de cirkel een hoogte-

parallel voor, S de aardsche projectie r van het waargenomen hemellichaam. P

ae aarapool en T het lengte-, breedte- of hoogtepunt. Trekt men door T een raaklijn aan de hoogteparallel, dan is die raaklijn de hoogtelijn. Boldriehoek PTS is de aardsche projectie van den parallactischen driehoek. /_PTS is gelijk aan het azimuth van het hemellichaam en de richting TS is derhalve in T de azimuthale richting van de aardsche projectie van het hemellichaam.

Daar de boogvormige straal TS loodrecht staat op een klein deeltje van den cirkelomtrek bij T, is die straal ook loodrecht op de hoogtelijn.

De hoogtelijn staat loodrecht, op de azimuthale richting in het lengte-, breedteof hriflllt ontlui

liiinfvanh1 f/mU!h T ïet ogenomen hemellichaam en de

Als de hoogte van het waargenomen hemellichaam groot is, de boogvormige straal van de hoogteparallel dus klein en df kromming der hoogteparallel sterk, dan zal het ongeveer samen vaUen vaf hoogtelijn en hoogteparallel in minder mate mogen worden Znge- . nomen dan wanneer de hoogte klein en de krommingderhTgteparallel dus gering 18. Het is duidelijk dat bij een fekere lengte vetder l\T^7C^ k/omming vin de hoogteparalfe

verder van dien cirkel zal verwijderen, dan bij een hoogteparallel die weinig gekromd is. Kleine hoogten zijn derhalve voordeel^ voor het gebruik van hoogtelijnen. vooraeeng

(iJ??ï -ÏG h°°fte ?n-een heme«ichaam, met bijbehoorende MT

t Z 2tT i°°gt?n ^ dG ^ «"* is' vooral met «et oog op de plaatsbepaling door twee hoogtewaarnemingen van groot ge? wicht voor de navigatie. s ë g

tnQTJe6 ^f^^nemmgen geven n.1. twee hoogtelijnen in de kaart en het snijpunt dier hoogtelijnen kan als de standplaats van den waarnemer worden beschouwd van Doch ook eene enkele hoogtelijn kan, vooral in de nabijheid van /eevaartk., 8° dr. J

Sluiten