Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Fm. 138.

Tafel II geeft de natuurlijke sin, cos, tg, sec en cosec van hoeken Van 0°—90°.

Tafel ITI bevat de schijnbare kimduiking en de correctie voor een gemeten stershoqgte ^ en J hoogte.

Tafel IV en Tafel IV A geven de correcties ter berekening van het breedtepunt door poolstershoogte.

Tafel V geeft het poolsters azimuth.

Voor de transformatie van de formule van Douwes voor berekening van lengtepunt en breedtepunt raadplege men de verklaring achter in de Tafelen van Peaux.

VII INVLOED VAN FOUTEN IN DE GEGISTE BREEDTE EN IN DE HOOGTE OP DE LENGTE VAN HET LENGTEPUNT.

a. Invloed van een fout in de gegiste breedte.

In Fig 138 is t de gegiste plaats in de wassende kaart, 8 de standplaats van het schip, en T het lengtepunt, als het waargenomen hemellichaam in den eersten verticaal staat en de hoogtelijn Ab dus samenvalt met den meridiaan. In dit geval is de lengte van

het lengtepunt T gelijk aan de lengte van S, dus gelijk aan de ware lengte van de standplaats van het schip, aangenomen dat de fout in de gegiste breedte niet al te groot is, dus zoolang kan worden aangenomen dat de hoogtelijn samenvalt met de hoogteparallel.

Als het waargenomen hemellichaam niet in den eersten verticaal is, als de hoogtelijn'dus een richting BS of CS heeft, dan blijkt uit de figuur dat het verschil tusschen ae lengte van het lengtepunt en de ware lengte, achtereenvolgens voorgesteld door TT. en TT„, afgepast op den

liggenden rand van de kaart, grooter wordt naarmate het hemellichaam verder van den eersten verticaal verwijderd is. Tevens blijkt dat het gedeelte hoogtelijn van lengtepunt tot ware plaats dan steeds grooter wordt.

Het bovenstaande kan ook op de volgende wijze uit een formule worden afgeleid. Als BS de hoogtelijn is en TXH de daarbij behoorende azimuthale richting van het waargenomen hemellichaam, dan is /_TTXS= /_ADH= het azimuth T, TS=A& de fout in de gegiste breedte en TTX = afwijking = A L. cos b tusschen de ware plaats S en het lengtepunt Tx , wanneer.TS en TT, op den staanden rand van de kaart worden afgepast.

Sluiten