Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ah (A-B) positief is geeft hoogere breedte \ ^es voor middags Oost.

( des namiddags West.

Voor de punten b der hoogteparallel van A door D tot C wordt b dadelijk kleiner dan de breedten van A en C, terwijl cos P in het begin zeer weinig verandert. Daarna wordt b<d dus ook cosPtgb<tgd, derhalve A—B negatief. Voor de punten 6 der hoogteparallel van A door D tot C is dus A—B negatief.

Als (A—B) negatief is geeft hoogere breedte \ ^s voormiddags West.

f des namiddags Oost.

Zijn breedte en declinatie ongelijknamig, dan wordt de formule door de verandering van het teeken der declinatie —AL. = (A-j-B) A b. Uit deze formule bhjkt dat A L. dan nooit 0 kan worden, m. a. w. uit deze formule blijkt, wat trouwens reeds bekend was, dat als breedte en declinatie ongelijknamig zijn, de zon boven den horizon niet in den eersten verticaal komt.

Trekken wij in Fig. 143 den equator E'Q' dan zijn voor alle plaatsen benoorden E'Q', breedte en declinatie ongelijknamig. Uit de figuur blijkt dat voor alle plaatsen a der hoogteparallel benoorden E'Q', dus als^+B genomen moet worden, des voormiddags hoogere breedte altijd Oost en des namiddags altijd West zal geven.

Als de uurhoek P>6U, dan is tg P negatief, dus ook ^—=A,

tgP

negatief, en men neemt —A—B.

Bovenstaande beschouwing gaat natuurlijk ook door voor andere hemellichamen dan de zon. Men leze dan in plaats van des voormiddags, vóór den doorgang en in plaats van des namiddags, na den doorgang.

Verband tusschen A±B uit Tafel XII en A uit Tafel XVIII.

Voor de waarde van A uit Tafel XVIII werd op blz. 339 gevonden

_ 1",9635 , 1",9635

W±tg~d waarmt tgh±tgd=-LJ— (1)

Voor A±B uit Tafel XII heeft men AA-B=t^-+-^

— tgP — sinP' Bij een uurhoek binnen de grenzen der circum-meridiaansmethode

kan men tgP = sinP stellen zoodat A±B=t^-^l^.

sinP

Vervangt men hierin voor tgb±_tgd de waarde uit formule (1)

dan is J-l-P^1:"9635.

A sin P

Daar —A L. = (A + B) A b heeft men ook bij een uurhoek binnen de grenzen der circum-meridiaansmethode,

AT 9635 a , , . . AsinP T

—AL.= Ab of —A b = — AL.

AsmP 1",9635

Sluiten