Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De eenige streng wiskundig juiste berekening is die welke rechtstreeks uit de boldriehoeken aan de sfeer kan geschieden. Deze wordt, als zijnde te omslachtig, in de praktijk niet toegepast en daarom hier achterwege gelaten. De overige methoden die behandeld zullen worden, berusten allen hierop, dat men, hetzij geheel door berekening, hetzij gedeeltelijk door constructie in de zeekaart of m een daartoe geschikt kaartnet, het snijpunt bepaalt van twee hoogtelijnen. In het algemeen doet het niet ter zake of die hoogtelijnen door een lengtepunt, een breedtepunt of een hoogtepunt getrokken zijn. Evenwel moet bij de keuze rekening gehouden worden met het feit dat de hoogtelijnen die als rechte lijnen in de kaart komen, deelen van de kromme hoogteparallellen vervangen. Hoe grooter dus de gedeelten hoogtelijn zijn, van af de lengte- breedte- of hoogtepunten tot aan het snijpunt der hoogtelijnen, des te minder juist zal de uitkomst zijn, daar de hoogtelijnen zich van af de genoemde punten steeds verder van de hoogteparal. lellen verwijderen. Aan het einde van deze Afdeeling, zal dit nog nader worden toegelicht.

De verbinding van twee hoogtelijnen, beide door lengtepunten gaande, wordt genoemd, plaatsbepaling door de methode Sumner ter eere van den Amerikaanschen gezagvoerder Sumner, door wiens toedoen het eerst de aandacht werd gevestigd op de hoogtelijnen.

De verbinding van een hoogtelijn door een lengtepunt met een hoogtelijn door een breedtepunt of de verbinding van twee hoogtelijnen, beide gaande door breedtepunten-noemt men plaatsbepaling door de gewijzigde methode Sumner. De verbinding van twee hoogtelijnen beide gaande door hoogtepunten, heet plaatsbepaling door de methode Marcq Saint Hilaire, naar den Franschen zeeofficier van dien naam, die de hoogtepuntberekening het eerst toepaste en de plaatsbepaling door hoogtelijnen meer op den voorgrond bracht. Deze laatste methode wordt door sommigen (minder billijk tegenover St. Hilaire) ook wel methode Villarceau genoemd, naar aanleiding van een uitgebreid werk door Yvon de Villarceau en Aved de Magnac óver de methode St. Hilaire geschreven. Er bestaat natuurlijk niet het minste bezwaar om een hoogtelijn gaande door een hoogtepunt te verbinden met een hoogtelijn door een breedtepunt of door een lengtepunt.

I. PLAATSBEPALING DOOR DE METHODE SUMNER.

De plaatsbepaling volgens de methode Sumner kan geheel door berekening geschieden, of gedeeltelijk door constructie, d.i. door twee hoogtelijnen m de zeekaart of in een kaartnet te construeeren. Gedeeltelijk door constructie.

Stel dat men twee hQogtewaarnemingen heeft van verschillende hemellichamen hetzij gelijktijdig of zoo kort na elkaar dat de verplaatsing van het schip buiten rekening kan worden gelaten entwee daarbij behoorende aanwijzingen tijdmeter, dan berekent men de beide lengtepunten en voor beide gevallen met Tafel XII de invloed Zeevaartk. 8" druk.

24

Sluiten