Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wanneer men tusschen de waarnemingen van plaats veranderd is, kan daarmede op de volgende wijze rekening gehouden worden:

Gedeeltelijk door constructie.

In fig. 149 is t de gegiste plaats op het oogenblik van de eerste waarneming, p het hoogteverschil, A het le hoogtepunt en de lijn door A, loodrecht op p, de le hoogtelijn. Wenscht men dan de le methode te volgen, m. a. w. wil men het 2° hoogteverschil en het azimuth berekenen met b. en L. van de 2e gegiste plaats, dan zet men van uit t de verzeiling uit en t' is de gegiste plaats op het oogenblik van de 2e waarneming. Van uit if wordt nu nogmaals het le hoogteverschil p uitgezet en door A' de hoogtelijn loodrecht op p getrokken. Uit de figuur blijkt, dat men zoo doende de 1° hoogtelijn evenwijdig aan zich zelf verplaatst heeft, op de zelfde wijze als bij de methode Sumner, daar AA'~tif'. Hiermede is dus de le hoogte herleid tot de 2e waarnemingsplaats. Uit t wordt vervolgens het 2e hoogteverschil p', en de 2e hoogtelijn door het 2e hoogtepunt B getrokken. Het snijpunt S der hoogtelijnen is de standplaats van het schip.

schil p af te zetten en de hoogtelijn door het le hoogtepunt A te trekken. Van A wordt vervolgens de gestoomde koers en verheid afgeaet, en door A' trekt men een lijn evenwijdig aan de le hoogtelijn, die hiermede tot de 2e waarnemingsplaats is herleid. Vervolgens berekent men met b. en L. van A' het 2e hoogteverschil p" en het azimuth. Uit A' wordt het 2e hoogteverschil p" afgezet en men trekt door het 2e hoogtepunt E de 2e hoogtelijn. Het snijpunt S der beide hoogtelijnen is de standplaats van den waarnemer.

Geheel door berekening.

Wanneer men tusschen de waarnemingen van plaats veranderd is, kan men bij beide methoden die plaatsverandering in rekening brengen,' door met behulp van de koers en verheidsrekening de verzeiling op het le hoogtepunt toe te passen en verder te handelen,

Fig. 149.

Volgt men de 2e methode, d. i. wil men het 2e hoogteverschil en het azimuth berekenen met behulp van b. en L. van het 1" hoogtepunt, nadat A6 en ALuit de verzeiling daarop zijn toegepast, dan begint men wederom met uit de 1" geg. plaats t Pig. 149, het 1" hoogtever-

Sluiten