Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Geen moderne staat bezit tot nu toe, voor zoover mij bekend is, een samenvattende publicatie van de documenten, die op zijn buitenlandsche handelspolitiek gedurende de negentiende eeuw betrekking, hebben. De beteekenis van deze politiek voor de ontwikkeling van de staten, voor hun onderlinge verhoudingen en voor den groei van den modernen geest heeft mij gebracht tot den wensch te trachten dit gemis voor Nederland aan te vullen.

De thans ondernomen uitgave zal in tien deelen volledig zijn. Dat zij met subsidie van het Departement van Buitenlandsche Zaken kan verschijnen, vermeld ik met voldoening.

Dank ben ik verschuldigd aan den Algemeenen Rijksarchivaris, prof. mr. R. Fruin, die mij in vele opzichten het verzamelen van de bescheiden heeft vergemakkelijkt, alsmede aan den heer J. C. Beth, chef der derde afdeeling van het Algemeene Rijksarchief, die steeds bereid was mij het bronnenmateriaal ter hand te stellen, dat ik voor mijn onderzoek noodig had.

Mr. M. W. F. Treub, die ├│p verzoek der Commissie voor de Publicati├źn der Vereeniging het toezicht op deze uitgave houdt, dank ik voor den bijstand, mij bij de bewerking van dit deel verleend.

Rotterdam, Juli 1919.

N. W. POSTHUMUS.

Sluiten