Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

veel hooger in Engeland geheven worden in Hollandsche schepen, dat men die volstrekt met Engelsche bodems moet overvoeren. Wij zijn bereid op het verlangen van U. Exc. deswegens alle de bijzonderheden mede te deelen, die ons bekend zijn.

Wij weten wel, dat wanneer deze klagten wierden ingebragt, men daarop zoude antwoorden, dat die bepalingen voor alle landen bestaan, maar dit neemt niet weg, dat het bezwaar van onze produkten in onze eigen schepen op onse scheepvaart zeer nadeelig werkt en met al den schijn van regtvaardigheid in effecte van veel nadeeliger aard voor onzen handel en landbouw is als de prohibitive regten op een niets beduidend artikel voor Engeland.

Onze Hollandsche schepen moeten wederom derzelver reputatie herkrijgen en opnieuw met vreemde natiën wedijveren in de vaart zoowel van dit land als uit de Oostzee naar Spanje, Portugaal en de Middellandsche Zee; missen nu dézelve die toevlugt, in vroegere dagen zoo gewoon en zoo noodzakelijk, dat zij, geen vragt kunnende bekomen, met zout konden retourneren, dan kunnen de vrachten nimmer laag genoeg wezen om daardoor preferentie te verwachten.

Meestal plegen onze sche'epen in het winterseisoen de zaden en andere behoeftens voor Ierland derwaarts te voeren tot een vracht, merkelijk lager dan dit de Engelsche schepen konden doen, -maar wanneer nu deze laatste vrijheid hebben hun klipzout hier aan te voeren, dan zullen de schepen dier natie zich tegen dien tijd met zout naar hier begeven en alzoo ook deze ressource aan de Hollandsche schepen afsnijden.

Het zijn deze en dergelijke bedenkingen, welke naar onze opinie thans nog niet ter bane kunnen gebragt worden, maar het is even hierom, dat wij te meer adviseeren om, is het doenlijk, de zaak te delayeeren.

Meer dan eens hebben wij reeds in bedenking genomen om middelen voor te dragen, strekkende ten voordeele der Hollandsche scheepvaart, doch na rijpe overweging is ons dit ook nog ontijdig toegeschenen, en echter wanneer men bij voortduring onze schepen blijft bezwaren, zal het wel eenmaal tot een dergelijke maatregel moeten komen.

Het is daarom ook, om dit in 't voorbijgaan aan te merken, niet te wenschen dat de denkbeelden van een porto-franko, die zich hier en daar manifesteren, veld winnen zullen, als waardoor aan

Sluiten