Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

meerderen zal, is het gemaakte onderscheid tusschen de Britsche en andere schepen, met welke die producten in Engeland zullen worden ingevoerd, want daardoor zullen de Nederlandsche reeders een nieuw nadeel ondervinden, aangezien de gemelde Nederlandsche producten totnogtoe meestal — en wel voornamelijk de Vriesche boter — in Nederlandsche vaartuigen in Engeland ingevoerd werden

Het is derhalven aan de ondergeteekenden1) voorgekomen, dat de Nederlandsche landbouw en reederijeni voorzooverre zij bij de verzending der gemelde producten naar Groot-Britanniêh geïnteresseerd zijn, een spoedige hulp noodig hebben, en de ondergeteekenden zullen met eerbied aan U. M. openleggen hunne gevoelens omtrent de middelen, door welke de te vrezene nadeelen kunnen verminderd en verzacht worden. Deze middelen behoren evenals de in Groot-Britanniêh genomen maatregelen van tweeërlij aard te zijn, teneinde aan de eene zijde de belemmeringen van het debiet onzer producten zooveel mogelijk weg te nemen en aan de andere zijde het nadeelig effect te vereffenen, hetwelk door het in Groot-Britanniën gemaakte onderscheid tusschen onze en de Britsche schepen voor onze scheepvaart volgen moet.

De bdemmering, waarmede het debiet der genoemde hoogstbelangrijke vaderiandsche producten door de Britsche maatregelen bedreigd wordt, zoude naar het inzien der ondergeteekenden door geen beter middel kunnen verzacht worden, als wanneer derzelver uitvoer door U. M. vrijgesteld werd van uitgaande regten.

Zoodanige vrijstelling zal zeker voor 's rijks inkomsten een aanmerkehjfcverhes opleveren; in dezelve is echter, naar het gevoelen der ondergeteekenden het krachtigste en bijna het eenige middel gelegen om de Engelsche maatregelen minder schadelijk te maken. Dezelve wordt ten aanzien van de boter aUerdrittgenst,

tJan^V vgaVB T ? Neó^rlandscheri eonsnl-generaal te Londen (R. A., BuiZaken' e3?' 9 J«U no. a59o) heeft na de aanneming der voorgestellen6 ^ ^ **** *~ M'r EngelSmd tUSSChen " AP^e* 5 Juli x8i6 Boter.

Invoer met _

Engelsche schepen w - . ^T* "f

14. Nederlandsche schepen

3.663 vaten.

Kaas.

») BK'33'nooti. 96.845 stuks.

Sluiten