Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dat verschil ontstaat niet uit de berekening van het eigenlijk gezegde lastgeld, want in dat opzigt wordt geen onderscheid tusschen Engelsche' en vreemde schepen gemaakt, maar uit de betaling ie van trinity-gelden, welke alleen van vreemde schepen gevorderd worden en 2e van vuurgelden, welke aan vreemde schepen hooger berekend worden dan aan Engelsche, en 3e van loodsgelden, waarin vreemde schepen */« verhooging betalen.

Er worden derhalve ook in Engeland hoogere en andere lasten en regten van Nederlandsche dan van eigen schepen gevorderd, zoodat er mijns bedunkens geene termen zijn om de Engelsche schepen in het faveur der gelijkstelling, bij de wet over de vaart op de Levant») voorwaardelijk toegezegd, te doen deelen. Doch het is geheel iets anders een nieuw faveur te weigeren en een toegestaan faveur in te trekken.

Dit laatste zoude te meer opziens baren, dewijl de staat van zaken gebleven is gelijk die was, toen de Engelsche schepen, met opzicht tot het lastgeld, verschuldigd ingevolge art. 205 der wet van 3 Oct. 18162), met de Nederlandsche schepen gelijkgesteld wierden.

Bovendien zal die intrekking den handel geen voordeel aanbrengen.

Het verkrijgen eener wederkerige gelijkstelling van scheepsregten in Engeland is hetgeen de belangen onzer commercie meest zoude bevorderen.

Ditzelfde raisonnement geldt ten aanzien van Portugal en evenzoo was het met de Vereenigde Staten van Noord-Amerika gesteld, toen U. M. een tijd bepaalde na verloop van welken de Amerikaansche schepen wederom aan het verhoogde lastgeld zouden onderworpen worden, ten ware inmiddels het verschil in de scheepsregten ih die staten ten aanzien der Nederlandsche vlag werdt opgehevens).

Daar zulks geen plaats vond, immers vóór den len Februari U. niet bekend was, werd het besluit ten uitvoer gelegd, doch naderhand ten gevolge der gunstige beschikkingen, bij de akte van 20 April Li door het gouvernement van Amerika ten aanzien der

») Hiervóór, blz. 45, noot a.

») Stsbl no. 53.

•) Hiervóór, bis. 43, noot a-

Sluiten