Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nederlandsche scheepvaart genomen 1), wederom ingetrokken!).

Op diezelfde wijze zoude, onder verbetering, ten aanzien van Engeland en Portugal behooren gehandeld te worden, teneinde geen plotselinge maatregel te nemen, maar door regtmatige en dringende vertoogen voor de Nederlandsche scheepvaart dezelfde faciliteiten te erlangen als in U. M. rijk aan de scheepvaart dier mogendheden bereids zijn toegestaan en nog toegestaan kunnen worden.

Ik neem derhalve de vrijheid aan U. M. in consideratie te geven

om bij de vreemde schepen, welke zijn opgegeven als

aanspraak te kunnen maken op de vermindering van lastgeld bij art. i par. b der wet van 19 Dec. 1817 ten aanzien van de vaart op de Levant bepaald, thans ook de Amerikaansche en Deensche schepen te voegen en alzoo uitdrukkelijk te bepalen van welke vreemde schepen het verminderde lastgeld volgens dat artikel zal worden gevorderd, ten einde ik mij door die bepaling in staat gebragt zie om aan de Directie van den Levantschen hndel de verlangde voorschriften ter executie van meergemeld artikel te geven.

Voorts om bij het Hof van Groot-Brittanje ernstige vertoogen te doen tegen het voortdurend verschil in delast- of tonnengelden en andere scheepsregten hoegenaamd, waardoor de Nederlandsche schepen aldaar boven de nationale bezwaard zijn en op een wederkerige gelijkstelling aan te dringen, onder offerte om alsdan ook aan de schepen dier natie een nieuw faveur toe te kennen, door dezelven slechts aan het verminderde lastgeld, bij de wet van 19 December ten aanzien van de vaart op de Levant bepaald3), te onderwerpen, maar tevens met de stellige verklaring, dat ingevalle de op gronden van wederkerigheid gereclameerde gelijkstelling niet mogt kunnen verkregen worden, de Engelsche schepen van eenen door U. M. te bepalen termijn af, bij voorbeeld van den eersten Januari 1819, wederom aan de betaling van het verhoogde lastgeld zullen worden onderworpen en alzoo ophouden te dien opzigte als Nederlandsche schepen behandeld te worden *).

*) De Act van 20 April 1818 bepaalde, dat de discriminating duties op de tonnegelden voor Nederlandsche schepen en op goederen, voorzoover deze producten van Nederlandsche herkomst waren of producten, die alleen in een haven van Nederland het eerst konden worden of gewoonlijk aldaar het eerst werden ingeladen, werden afgeschaft, alles mits deze op Nederlandsche schepen werden aangevoerd.

*) Bij K. B. van 19 Juni 18x8. a) Wet van 19 Dec 1817, Stsbl. no. 34.

*} No. 28.

Sluiten