Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ik was voornemens eenen dergelijken voorslag behoudens eenige verlenging in dien termijn'ten aanzien van Portugal te doen, maar juist is mij door de bezorging van den minister van Buitenlandsche Zaken een exemplaar ter hand gekomen van het op den 25en April laatstleden te Rib Janeiro uitgevaardigde edict »), volgens welks ne artikel de vreemde schepen, te rekenen van den ien November aanstaande, in de havens van Braziliën en Portugal dezelfde tonnen-, baken- en ankergelden zullen te voldoen hebben, die in de landen, uit welke zij afkomstig zijn, aan de Portugesche opgelegd zijn of zullen worden. Ik zoude in deze omstandigheden veiligst oordeelen om de zaak op haar beloop te laten, en wanneer tegen het einde van dit jaar uit de berigten van den konsul Pilaer *) zal gebleken zijn, dat de voorschreven bepaling werkelijk ter executie gelegd is en nageleefd wordt, alsdan de Portugesche vlag te bevestigen in de thans provisioneel bij haar genoten wordende gelijkstelling met de Nederlandsche schepen, terwijl de invordering van het verhoogde lastgeld dadelijk gevolg zoude kunnen nemen, indien men in verwijl van voormeld edict in Portugal bij voortduring van onze schepen andere of meerdere lasten heffen mogt dan die, waaraan de Portugesche inde Nederlandsche havens onderworpen zijn.

No. 28. —1818, September 24. — h. fagel aan bathurst s) *).

La loi émanée dans le royaume des Pays-Bas Ie igme décembre 1817 relativement a la navigation et au commerce de la Méditerranée et des Echelles du Levant5), fixe les droits imposés sur ce commerce, et 1'article de la dite loi *) assimile quant aux droits de tonnage, k payer par les navires employés a cette navigation, les pavillons étrangers a celui des Pays-Bas, pourvu toutefois que dans les pays, auquels ces pavillons appartiennent, les batimens des Pays-Bas soyent traités sur le même pied que les navires nationaux.

*) Een inhoudsopgave van de alvara is in een schrijven van Crommelin, den Nederlandschen gezant te Rio, d.d. x Juni 1818 te vinden. (R. A., Buitenlandsche Zaken, exh. 10 Aug. 1818, no. 3103.) *) Nederlandsch consul. Pilaer werd in 1820 Cons.Gen. te Lissabon.

*) R. A-, Buitenlandsche Zaken, exh. 11 Sept. 1818, no. 3531; ook in Brievenregister Londensch legatie-archief, 4, no. 141. 4) Bathurst was Staatssecretaris van Oorlog en Koloniën.

') Wet van 19 December 1817 over de vaart en handel op de Middellandsche Zee en de Schalen van de Levant. (Stsbl. no. 34.) ') Art. ia en b.

Sluiten