Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

merkzaam kunnen gemaakt worden, want uit het geheele beloop der bedoelde aanmerkingen zoude men kunnen afleiden, dat de meerdere vrijheid, die hetjüeuwe systema den algemenen handel verschaffen zal vergeleken bij de tegenwoordige orde van zaken, te Londen niet naar behooren is doorgrond en gewaardeerd «m er ligt zeggen wij, veeleer eene toenadering in opgestoten *ot het einde van den kampstrijd, die sedert het herstel van den vrede niet alleen tusschen verschillende volkeren, maar zelfs tusschen de verschillende klassen van hetzelfde volk tot wederzijds nadeel is gevoerd geworden.

Lage regtett en mindere formaüteiten maken den regel, hoogere regten «-strenger toezigt de uitzonderingen uit van ons nieuw finantieel systhema. Tengevolge daarvan zullen met alken de meeste artikelen, die in geene onmiddellijke aanraking zijn met onze inwendige nijverheid, maar ook vele gefabriceerde goederen tegen betaling van mindere regten worden in- en uitgevoerd dan onder het bestaande tarief het geval is en Engeland zal voorzeker door deszelfs'uitgebreide scheepvaart van deze verandering meer partij kunnen trekken dan eenige andere natte. In het bijzonder zal hetzelve de voordeden van een gef aciliteerd transit inoogsten Ook hierin zal de voorgenomen verandering het Britsche kabinet veel meer voldoen dan het thans bestaande stelsd, waarover het echter nimmer klagtig is gevallen, en het verbod van doorvoer, m de depêche bedoeld'), zal op geene artikelen drukken dan op eenige zeer weinige, waaraan dat voorregt in het welbegrepen belang van dit rijk en ook op den grond der ondervinding, reeds m vroegere tijdperken verworven, niet kan toegestaan worden.

Uit dit kort overzicht blijkt, dat, zoo het bij het gouvernement van Z. G. B. M. ernst is om van een maatregd terug te komen, die in de laatste jaren meer dan deszelfs natuurlijke ligging het Vereenigde Rijk van het vasteland afscheidde, de gezindheid door het Nederlandsche gouvernement, bij de wet van 12 July aan den dag gelegd, tot de verwezenlijking van dat voornemen moet bijdragen als daarmede in overeenstemming, en men mag zich dus, zoo net schijnt, gdukwenschen met het vooruitzicht, dat het gouvernement van Engeknd welhaast gehoor zal geven aan de gegronde bezwaren, sedert kngen tijd bij onze commercie gerezen, o. a. over

») Zie blz. 74, noot 3.

Sluiten