Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de hooge regten, die onder de benaming van vuur-, licht-, havenof bakengeld in de zeehavens van dat rijk, bijzonder in die aan het Kanaal van onze schepen worden geheven, en welke zoo drukkende zijn, dat de gezagvoerders van schepen* ach op die hoogte bevindende, dikwijls in de verpligting, immers in de verzoeking gebragt worden om bij storm, met gevaar van schip en lading, de Fransche havens op te zoeken *), waarvan nog onlangs een noodlottig voorbeeld heeft plaatsgehad. Met te meer grond is hierin redres te hopen, daar de Amerikaansche en Portugeesche schepen in dat opzigt niet te klagen hebbenen wij aanspraakmogenmaken om op den voet der meest bevoorregte natiën behandeld te worden *).

No. 50. —1842, September 26. — DE MEY VAN STREEFKERK AAN VAN NAGELL EN FALCK*).

Bij (een) paragraaf van art. IX der wet van 12 Juli 1821 *) wordt een bepaling van reciprociteit wegens het buitenlandsch tonnengeld voor vreemde schepen daargesteld, volgens welke bij het berekenen van dat regt moet worden gelet op de behandeling, welke Nederlandsche schepen met opzigt tot dergelijke lasten bij andere natiën ondervinden, en bij art. 9 der wet van den 26en Augustus 1.1. *), waarbij het tarief van de regten op dea in-, uiten doorvoer van goederen, waren en koopmanschappen is gearresteerd, wordt aan den koning voorbehouden om in bijzondere gevallen en Wanneer zulks ter bevordering van handel en fabryken vereischt wordt, den invoer van voortbrengselen van nijverheid te bezwaren of te verbieden, welke uit die landen afkomstig zijn, alwaar men de producten der Nederlandse!»* nijverheid bovenmatig belast of verboden heeft. Deze beginselen, op billijkheid berustende,, jj^jn aangenomen, niet zoozeer om al dadelijk retorsieve maatregelen tegen dusdanige natiën vast te stellen en alzoo over te gaan tot het verbod van den invoer of het bovenmatig bezwaren van de producten van haar afkomstig, maar veeleer om vooraf te beproeven of daardoor in het belang van de Nederlandsche nijver-

*) Zie hierover no. 36.

s) Gemeend is, niet krachtens tractaat, maar wegens de liberale behandeling van de Engelsche schepen in de Nederlandsche havens.

*) Uit den Haag, no. 22. — R. A., Buitenlandsche Zaken, exh. 27 September 1822 I. S. 3864.

') Art. nd. (Stsbl. no. 9.) •) Stsbl. no. 39.

Sluiten