Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heid ook een middel van toenadering zoude kunnen gevonden worden door overeenkomsten met andere mogendheden te treffen, teneinde de wederkeerige nadeelen, uit een prohibitief systhema kunnende voortvkeyen, af te Weeren.

Van dit gezichtspunt uitgaande is het aan den koning raadzaam toegeschenen, dat van het tijdvak, hetwelk nog verkopen moet alvorens de voormelde regten in werking komen, worde gebruik gemaakt om met de vreemde natiën, ten aanzien van welke soortgelijke retorsieve maatregelen anderszins mogten vereischt worden, onderhandelingen in den voorsz. geest te doen opened/ en het is daarom dat Z. M. mij gelast heeft U. Exc. uit te noodigen om in overweging te nemen wat in dezen te doen zoude zijn, met welke mogendheden soortgelijke onderhandelingen zouden behooren te worden aangevangen, welke uitgestrektheid aan dezelve zoude te geven zijn, op welke wijze de openingen deswege zouden behooren te geschieden en over welke bijzondere voorwerpen, zoo van Nederkndsche als van vreemde nijverheid, die onderhandelingen zouden behooren te rouleren.

Het zal den koning aangenaam zijn eenigszins spoedig de consideratiên en het advies van U. Exc. deswege te ontvangen, teneinde het nog overig blij vende tijdvak tot aan het in werking brengen dier regten zoo mogelijk tot het in stand brengen van dusdanige overeenkomsten, daar waar men genegenheid daartoe mogt vinden, of wel tot het bepalen van retorsieve maatregekn, zulks vereischt wordende, ten nutte zoude kunnen gemaakt worden.

No. 51. —1822, October 25. — canning aan wellington »).

I have received H. M.'s commands to call the attention of Your Grace to a subject which gave rise to a correspondence in the beginning of this year between H. M.'s ambassador in the Netherknds and this office, copies of which correspondence are herewith transmitted for Y. G. 's information2).

Subsequently to this correspondence, the tariff of Netherland duties and prohibitions, therein alluded to, has been enacted into a kw and published8); and a copy thereof has been recently transmitted to H. M.'s government.

i) Uit Londen. — Gedrukt; Wellington's Despatches, I, 44- — Colenbrander, Gedenkstukken, VIII, I, no. 173-

«) No. 47. *) Wet van 26 Augustus 1822, Stsbl. no. 39-

Sluiten