Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn om allerwege welvaart en tevredenheid te verspreiden en de banden van welwillendheid en vriendschap tusschen beschaafde natiën steeds nauwer toe te trekken, het als een aangenamen pligt beschouwt de aandacht van H. D. op het nu in Nederland vastgestelde tarief te vestigen; dat daarin niets zoude worden aangetroffen, dat met afwijking van den geest van gematigdheid, in welken het is opgesteld, den aanvoer van die artikelen bezwaren kan, welke Rusland in het geval is van met voordeel op onze markten te slijten; dat daarentegen door de laatstelijk in dat rijk bepaalde tolregten meer dan één tak der Nederlandsche industrie grootelijks is gedrukt en benadeeld; dat dit bijzonder het geval is met de lakenen en andere wollen manufacturen, daar dezelve niet alleen op den invoer in Rusland, maar ook op den doorvoer naar China óf verboden óf met prohibitieve regten bezwaard zijn; en dat U. M. bij de billijke en verlichte denkwijze van den keizer niet aarzelt om in bedenking te geven of niet, uit aanmerking van de begunstiging en het gemak, door H. D. onderdanen bij het ter markt brengen hunner producten hier te lande ondervonden wordende, ten behoeve der fabrieken van U. M. onderdanen, bijzonder fabrieken van wollen stoffen, de strenge voorechtiften der ukase van 12 Maart 1822 1), genoegzaam zouden behooren te worden gematigd om den handel, zooals die vroeger tot wederzijdsch gerief plaats vond, te doen hervatten en voortduren. Wat eindelijk

46. Engeland

betreft, hoewel wij hierboven de gronden hebben opgegeven, om welke-wij tot geene eigentüjk gezegde onderhandelingen kunnen adviseren, zoude het echter niet te onpas zijn om van de gelegenheid van de invoering van ons tarief in dezer voege gebruik te maken, dat U. M. ambassadeur te Londen, onder mededeeling van hetzelve, H. D. vertrouwen te kennen gaf, dat de thans bestaande mercantile betrekkingen voortaan wel verdet aangemoedigd en begunstigd, maar nimmer belemmerd of tegengegaan zullen worden. Van tijd tot tijd namelijk wordt bij het Britsche ministerie in het ondersteld belang der inlandsche industrie of akkerbouw dringend aanzoek gedaan om overdrevene regten op vreemde producten.

*) Deze ukase voerde een protectionistisch stelsel in.

Sluiten