Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dorp, welke U. M. den ondergeteekenden confidentieel heeft gelieven meede te deelen, is zoowel aan hem als aan zijn ambtgenoot, den minister voor Publiek Onderwijs, Nijverheid en Koloniën l) voorgekomen alleen vatbaar te zijn voor een beleefd antwoord ten fine van dankzegging) voor het meedegedeelde en dat U. M. aan den inhoud de noodige aandacht gegeven heeft. U. M. is te wel bekent met de wijze van onderhandelen door het Brittisch cabinet gebeesigf, met de vertrouwelijken omgang van haar ambassadeur te Londen, met de hoofden der administratie, met de openhartige bemoeyingen, die tusschen lord Clancarty en d'ondergeteekende plaats hebben, om voor een oogenblik te kunnen denken, dat zijdelingsche insinuatiën van onbekende kooplieden te Londen in de gegeven omstandigheden van eenige waardij kunnen zijn, niet min aanleyding zouden leunnen geven tot de vlaauwste hoop, dat onderhandsche onderhandelingen, door ongewijden geschreven, goede gevolgen zouden kunnen voortbrengen »).

*) A. R. Falck. >- l*:Jf*a 2) De beslissing van den koning ontbreekt. Aan het aanbod is echter geen verder gevolg gegeven.

Sluiten