Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

houdt, dat Uwe belangstelling in dit zoo gewichtig onderwerp U reeds zal hebben doen trachten daaromtrent te Londen zelve eenige inhchtingen te verkrijgen.

Ikmoet U. Exc. hierbij doen opmerken, dat hetgeen mdevierde paragraaph'van gemelde nota voorkomt omtrent de oorzaak van Frankrijks liandehfijze jegens de Nederlanden, inderdaad overeenstemt met hetgeen dienaangaande volgens de jongste berigten ,van den generaal R. Fagel') te Parijs wofdt vooruitgezet.

No_ 63. _ 1824, Januari 20. — falck aan de mey van

streefkerk*).

De koning heeft mij regt gedaan door te onderstellen, dat ik mij het verblijf in dit land bereids ten nutte zoude hebben gemaakt, om naauwkeurige inlichting te verkrijgen omtrent deszelfs handelsbetrekkingen tot Nederland en omtrent de mogelijkheid, om die betrekkingen uit te breiden en wederzijds voordeehger te maken Ik zoude echter deswege niets gemeld hebben, totdat ik den heer Huskisson, voorzitter van de Board of Trade»), doch die nog bij aanhoudenheid uit de stad is, gesproken had. Maar uw vertrouwelijk schrijven van den 7en dezer«) geeft mij aanleiding om dit gewigtig onderwerp dadelijk op te vatten en U.Exc. tot informatie van Z. M. eenige berigten en aanmerkingen aan te bieden, die tevens dienstbaar zullen kunnen zijn ter beoordeeling van de mij toegezonden nota.

Het Engelsche ministerie is met welbedachten rade en ter goeder trouw den weg der liberaliteit ingeslagen, doch het gevoelt de noodzakelijkheid om dezen weg langzaam en met omzichtigheid te bewandelen. Het schijnt tevens voornemens om bij het trapswijze verlaten van het kunstmatig en ingewikkeld systema der vroegere dagen een ander systema in de plaats te stellen, maar zich zooveel mogelijk te houden aan de meest eenvoudige en natuurlijke orde der dingen. Van hier weinig gezindheid om door

li SfSÏÏ - Gedxu*: Falck, Gecenkschrifteu, blz. 575

v.v. — R. A-, Buitenlandsche Zaken, exh. 26 Januari 1824, no. as. ; 3) Als zoodanig volgde hij Robinson op. •) Zie hierboven, no. 62.

Sluiten