Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ik kon deze gelegenheid niet laten voorbijgaan zonder gewag te maken van de liberale strekking van het Nederlandsche tarief . De heerHuskisson erkende die over het algemeen, doch deed mrj opmerken, dat wij, door het onderscheid van 10 % tusschen de vreemde en nationale vlaggen, in hberaliteit bij Engeland ten achteren waren. Hij moest mij echter andermaal toegeven, toen ik hem herinnerde, dat ten tijde van het maken dier bepaling (Augustus 1822) de voordeden, die de Engelschen aan hunne eigene scheepvaart toekenden, nog veel aanmerkelijker waren, zijnde de parlementsakte, waarbij dezelve conditioneel afgeschaft zijn, eerst een jaar later in de wereld gekomen (Juli 1823) In aüengevalle achtte hij het wenschelijk, dat de geüjkstelling der wederzndsche vlaggen naar aanleiding dier acte hoe eer hoe liever beraamd en afgesproken werd, en ik kreeg het schema eener overeenkomst met Ptuissen te leZen, die hij binnen weinige weken tot stand hoopte te brengen»). Volgens dezelve zullen alle voortbrengselen van Groot-Brittanje en deszelfs bezittingen, op Engelsche schepen in Pruissen aangebracht wordende, dezelfde regten betalen alsof zulks met Pruissische schepen geschiedde, en wederkeerig de producten van Pruissischen grond en nijverheid bij den invoerw Britsche havens. Er wordt wel uitdrukkelijk bepaald, dat de bedoeling om ten dezen alles gelijk te maken niet zal worden illuson gemaakt door premiën, drawbacks of restitutiën, noch door eenigen anderen maatregel, bij eene der contracterende partijen in haren eigen boezem te hemen. Tenslotte bedingt men over en weder het regt om zich van de aldus aangegane verbintenissen los te maken, mits 12 maanden tevoren waarschuwende. Eene even algemeene gelijkstelling meende de heer Huskisson dat ook ons zoude convenieeren, doch wees hij in geenen deele het denkbedd af om Zich vooreerst tot ettelijke voorname artikelen, bv. boter en zout te bepalen. Lord Granville») was reeds gelast om zich in tijd en wijle naar 's konings gezindheid over deze geheele materie te informeeren en mogt ik, bij mijne terugkomst alhier daartoe betrekkelijke instructiën medebrengen, het zoude het Engelsche ministerie aangenaam zijn.

ti Art van 18 ïuli 1823: «ie hierachter, blz. 116, noot 4-

•) Bet tractaathz April x824 tot stand gekomen; zie De Martens, Supplément au Recueil, X', blz. 434*) Btttsch gezant te 's-Gravenhage.

Sluiten