Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wet van 12 July 1820 l) dienstig zal zijn, dat op eene andere wijze gezorgd worde voor de aanmoediging en ondersteurühg van den inlandschen scheepsbouw.

Dat welligt, daar de schikking met Engeland getroffen, aUeenlijk betreft de vaart onmiddelijk uit het Vereenigd Rijk van Groot-Brittanniën, en er ook geen redenen bestaan om dezelve voor andere mogendheden verder uit te breiden, de bedoelde aanmoediging daarin zal kunnen gevonden worden, dat met betrekking tot de vaart buiten Europa alleen de Nederlandsche schepen en de schepen van het land, vanwaar de lading afkomstig is, onder zoodanige wijzigingen als noodig mogten geoordeeld worden in de Nederlandsche havens zouden behooren te worden toegelaten, immers dat alle andere schepen aan hooge inkomende regten zouden behooren te worden onderworpen.

U. M^heeft verlangd, dat een en ander door ons in overweging zou Worden genomen en dienvolgens de noodige bepalingen zouden worden ontworpen tot intrekking van artikel 10 der wet van 26 Augustus 1822 *) en tot het vervangen daarvan door bepalingen in den geest der hierboven geopperde denkbeelden, met uifcnoodiging om ons rapport spoedig deswegens te ontfangen, ten einde de wettelijke bepalingen zoo noodig in de aanstaande zitting der Staten-Generaal zouden kunnen worden voorgesteld.

Wij hebben dit belangrijke onderwerp alle afzonderlijk met den meesten ernst overwogen en daarna gezamenlijk in eene daartoe gehouden bijeenkomst behandeld; wij zullen de vrijheid nemen ons eenstemmig gevoelen over hetzelve aan U. M. open te leggen.

Al aanstonds is dan de vraag bij ons opgekomen, of het oogenblik nog wel kan gerekend worden daar te zijn om het bewuste artikel 10 voegzaam in te trekken.

Het koninklijk besluit toch van 11 Augustus 1.1.3) stelt wel de Nederlandsche en Britsche vlaggen te dezen aanzien gelijk, maar het houdt met zooveel woorden in, dat deze voorloopige schikking eerst dan als eene definitieve bepaling zal worden beschouwd, wanneer het voorgenomen handelstractaat zal zijn geslotajlfca'

Zoolang dus de onderhandelingen met Engeland niet verder gevorderd zijn, schijnt eene wettelijke agschaffing van het 10e artikel minder raadzaam, want men zou zich geheel verstoken

*} Stsbl. no. 9. ') Stsbl. no. 39. *) No. 94.

Sluiten