Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zien van de mogelijkheid om in geval de onderhandelingen onverhooptelijk niet naar wensch mogten aflopen, op den maatregel terug te komen of denzelven als een middel om te slagen vooruit te zetten. Deze redeneering Schijnt nog meer te klemmen op de betrekkingen met andere mogendheden, met wien men öf in dadelijke onderhandeling is óf waarschijnlijk komen zal. Men zou ten hunnen aanzien niet als eene inschikkelijkheid kunnen opgeven de gelijkstelling der regten te dien opzigte gelijk nu tegenover Engeland gedaan is, ook wel zelve tot eene gehjkstelling hebben bevolen, die in de schaal der onderhandelingen aan onze zijde niet het minste overwigt brengen zou.

Zoolang het onzeker is óf en welke overeenkomsten met die mogendheden Zullen gemaakt worden, schijnt het voorzigtiger de zaken te laten zooals sfl^Eijn, opdat niet mogelijke bepalingen in de vrije keuze der te maken schikkingen beletselen zouden teweegbrengen. Te veiliger schijnt daartoe te kunnen worden besloten, daar het koninklijk besluit van n Augustus 1.1., zooverre wij weten, geene aanleiding gegeven heeft tot eenige ontevredenheid of klagten, dat daardoor de ondersteuning en aanmoediging der Nederlandsche scheepsbouw zou hebben geleden.

Wat nu wijders den maatregel betreft, welke in overweging zou kunnen genomen worden ter vervanging casuquo van het voordeel, hetwelk de teruggave van 10% aan de Nederlandsche schepen verzekerde, vinden wij ons gedrongen ook te dien aanzien eenige bedenkingen in het midden te brengen.

Bij ons is de vrees opgekomen, of niet een geheele afwijzing uit de Nederlandsche havens van vreemde schepen, welke van buiten Europa goederen aanbrengen, Uit een ander land afkomstig dan waar zij te huis hooren, eene stremming in den handel zou kunnen doen ontstaan, Welker gevolgen voor onze markten, voor onze fabrieken en voor onze scheepsreederijen zelve van voren niet zoo ligtehjk kunnen berekend worden.

Wanneer toch de voortbrengselen van landen of bezittingen, buiten Europa gelegen, door geene vreemde schepen dan die in eenig bepaald land te huis horen, in onze Nederlandsche havens zullen mogen worden aangebragt, zal onze Nederlandsche markt in den aanvoer en het vervoer van die voortbrengselen weinig deel erlangen. De Nederlandsche schepen bezoeken toch nuniet zooals voorheen alle oorden der wereld; wij zullen vooreerst ten minste

Sluiten