Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nog geen eigen schepen genoeg hebben om naar en van alle die landen, hetzij dezelve bezittingen van Europeesche mogendheden zijn of op zichzelven staan, op Nederland te varen.

Een Noord-Amerikaansch of Engelsch schip bijvoorbeeld zal dan de goederen uit Zuid-Amerika naar herwaarts met kunnen overbrengen; zij zullen dus andere havens moeten opzoeken en het naburig Bremen zoowel als Hamburg zullen door hen bezocht worden. Niet alleen de markt zou ons alzoo kunnen ontvallen, maar ook zullen trafiken verstoken zijn van de leverantiöi aan die schepen gedurende hun verblijf alhier, als daar zijn touwslagerijen, zeilenweverijeri, timmerwerven, om van de verteeringen der equipagiën niet te gewagen, terwijl weder anderen, bijvoorbeeld geneverstokerijen, linnen- en katcenfabrieken en anderen, de leverantie en verzending hunner fabricaten met zulke schepen naar die vreemde landen missen zullen en dus een débouché minder hebben.

En zouden zelfs niet onze scheepsreederijen in de gevolgen deelen kunnen, nu en vooral wanneer het getal van eigen aangebouwde schepen vermeerderd zal zijn ? Zoo toch andere mogendheden, welke tot nu zulk een stelsel niet hebben aangenomen, daartoe op ons voorbeeld mogten besluiten of wel alleenlijk jegens Nederlandsche schepen op deze wijze handelden, dan zoude de algemeene buitenlandsche vrachtvaart, welke tot nu voor Nederland een rijke bron van welvaart was, niet wel terug kunnen verwacht worden, te minder daar die mogendheden zich tot den aanvoer van buiten Europa niet bepalen zouden.

Er schijnt voorts nog al eene moeilijkheid in de toepassing te bestaan ten aanzien van het bewijs, dat de goederen al of niet afkomstig zijn van het land of de bezitting, waar de schepen tehuis horen, gelijk met de suiker, koffy, indigo, tabak en andere waren mogelijk het geval is, en het is dus bekend hoe weinig de certificaten van oorsprong aan het oogmerk voldoen.

Dan wat er ook van alle die redeneringen wezen moge, ook hier moet de vraag geopperd worden, of het nu nog wel het geschikte tijdstip is om iets van dien aard te bepalen; bij de tegenwoordige aangevangen en aan te vangen onderhandelingen met Londen als met Parijs en Berlijn 1), schijnt het raadzaam alles te vermijden,

*) De onderhandelingen met de Fransche regeering betroffen de hooge rechten, aan Fransche zijde geheven. De moeilijkheden met Pruisen sproten voort uit het .invoer-

Sluiten