Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

willen, als wij van bier eenige bepaalde ihstructiën aan des kohings ambassadeur toezonden.

Ik onderwerp al hetgeen ik hier térnedergesteld heb aan Uwe Exc.'s nadere overdenkingen; ik ben bereid naar aanleiding van dezelve de zaak opnieuw te overwegen, terwijl ik voorts aan Uwe Exc. overlatehet gebruikv hetwelk dezelve zal vermenen van dezen mijnen brief bij Z. M. te moeten maken.

No. 104. — 1825, Maart 7. — van reede aan falck1).

Ik ontving hedenmorgen den bijgaanden brief van den heer minister Elout2) nopens de onderhandelingen met Engeland over de handelsbetrekkingen.

Daar dezelve niets bepaalds bevat omtrent de voorschriften, welke ter zake voorschreven aan Uwe Exc. zouden behooren gegeven te worden en ik mij dus verlegen vinde met het uitbrengen van een rapport aan den koning, make ik mij het vertrek van den heer Higgens naar Londen ten nutte, om Uwe Exc. vertrouwelijk met het bekomen berigt van het ministerie van Koloniêh bekend te maken, met vriendelijke uitnoodiging om mij U. H. EdG.'gedachten over dat onderwerp te willen mededeelen, alvorens ik den koning deswegens diene van consideratiêh en advies.

Ik verzoek Uwe Exc. de afzending van het antwoord, zooveel mogelijk, te willen bespoedigen, terwijl ik in allen gevalle meen te moeten bemerken, dat er, na alles wat reeds tusschen de beide gouvernementen op dit stuk is verhandeld, hier geene questie zijn kan van het verder uitstellen der onderhandelingen, maar alleen dient gedacht te worden aan de vcorschriften, naar welke dezelve zouden dienen te worden begonnen en voortgezet.

No. 105. — 1825, Maart 15. — falck aan van reede s).

Vous avez présenté 1'extrême' désappointement que devoit me faire éprouver une lettre. comme celle de Mr. le ministre Elout. Ainsi je m'abstiens de la qualifier. Je dois seulement prier V. Exc. de m'accorder encore quelques jours, afin que je puisse former

') Uit den Haag, Vertrouwelijk. — r. a., Londensch legatie-archief, no. 42 Handel en Scheepvaart, r8zo—1830,— Vermeld: Falck, Gedenkschriften, bte. 596 ) No. 103. >) r. a., Buitenlandsche Zaken, exh. 24 September 1823, no. 24,

Sluiten