Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

alsnog verdienen in aanmerking te komen, voor welke de ambassadeur eene bijzondere begunstiging zal trachten te bedingen, zijn de volgende:

cichorei, hoppe, meekrap, boter, kaas, vlas, zoo ruw als gehekeld, hennep, wol, linnen, kanten, koolraap en lijnzaad, raap-, Hennepen lijnzaadkoeken, lint, loodwit, lijm, papier, jenever, hoeden, meubelen, glas en glaswerk, goud- en zilverdraad, passementwerk, lakens, tapijten, boeken, thee, tabak, koffy.

Artikel [8j\

De ambassadeur zal van deze artikelen opgaaf aan het Engelsche ministerie doen en, hoezeer bij de matigheid van het Nederlandsche tarif in het algemeen Nederland niet in het geval is van veel te kunnen toegeven of zijnerzijds bepaalde aanbiedingen te doen, zal echter de ambassadeur, onder vermelding van deze opmerking, zich bereid verklaren om insgelijks van gemeld ministerie eene opgave over te nemen van zoodanige artikelen van Engelschen oorsprong, voor welke Engeland alsnog eene of andere begunstiging bij den invoer in Nederland mogt wriangen. Dergelijke opgave bij den ambassadeur ontvangen wordende, zal hij dezelve herwaarts zenden, onder bijvoeging van het antwoord, hetwelk door het Engelsche ministerie met opzigt tot de in artikel 7 bedoelde artikelen zal gegeven worden, ten einde Z. M. na vergefajking van een en ander kunne beslissen óf en in hoeverre de uitkomst van de wederzijdsche openingen voor Nederland aannemelijk zij.

Artikel [9].

Voorts zal de ambassadeur met het Engelsche rmnisterie trachten overeen te komen niet alleen dat voor de voorwerpen, die voortaan aan eene geringere belasting onderworpen zullen zijn, een zeker vast regt worde aangenomen, berekend naar de waarde van ieder der bedoelde artikelen, maar ook dat, ter bereiding van het eigenlijke oogmerk der overeenkomst en om er aan de wederzijdsche onderdanen de vrachten van te verzekeren, dit regt het rnarimum van bv. 3 % voor de voortbrengselen van den grond en van bv. 6 % voor de gefabriceerde goederen niet te boven ga.

Sluiten