Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eenige artikelen van het eene rijk in het andere, hetwelk niet op gelijken voet zal worden uitgestrekt tot alle andere natiën, en in het algemeen, dat in alle bepalingen, rakende den handel en scheepvaart, ieder der hooge contracterende partijen de andere zal behandelen op den voet der meest begunstigde natiën.

Artikel 8.

Z. M. de Koning van het Vereenigde Koningrijk van GrootBritanniën en Ierland en Z. M. de Koning der Nederlanden komen overeen, dat in geen gedeelte der hun onderhoorige landen van den persoonlijken eigendom van hunne respective onderdanen bij deszelfs (retnovaï) uit het gebied van H. H. M. wederkeeriglijk, hetzij tengevolge van erfenis of anderzins, andere of hoogere regten zullen gevorderd worden dan in eiken staat verschuldigd zullen zijn, wanneer gelijke eigendom door een onderdaan van zoodanige staat removed worden zal.

Dit schijnt in allen geval eene andere redactie te vereischen, waaromtrent de ondervinding van het departement van Buitenlandsche Zaken te stade komen zal in de gelijksoortige afspraak, reeds met zoovele andere staten gemaakt.

Artikel 9.

De tegenwoordige conventie zal van kracht zijn gedurende eenen tijd van tien jaren, te rekenen van derzelver dagteekening, en verder tot op het einde van twaalf maanden, nadat eene der hooge contracterende partijen de andere verwittigd hebben zal van haar intentie om dezelve een einde te doen nemen; elke der hooge contracterende partijen zich zelve het regt voorbehoudende om de andere in dier voege na ommekomst van gezegden tijd van tien jaren te verwittigen. En wordt hierbij tusschen dezelve vastgesteld, dat twaalf maanden, nadat zoodanige kennisgeving van eene partij bij de andere zal zijn ontvangen, deze conventie en al derzelver bepalingen geheel en al zullen ophouden en een einde nemen.

„ (Gelijk Denemarken met Pruissen.)

Sluiten