Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

No. Il6. — 1825, Juli II. — FALCK'AAN DE C0NINCK').

Toén ik dezer dagen *) door den heer Canning uitgenoodigd werd om met hem en den heer Huskisson te komen confereren „upon the subject of the commercial arrangements between GreatBritain and the Netherlands", deed het mij bijzonder leed nog niet voorzien te zijn van speciale instructiën omtrent dat onderwerp. Deze gewaamording echter verflauwde aanmerkelijk, toen ik in den loop dier conferentie bespeurde, dat de dezerzijds bedoelde schikkingen geenszins zoodanigen omvang zouden hebben als ik blijkens mijne depêche van 31 Mei 1.1. *) hoopte en verwachtte. Tot 'justificatie van het te dier tijd gemelde meen ik mijzelven verplicht te zijn van Uwe Exc. in originali mede te deelen een confidentieel schrijven van den heer Huskisson4), waarbij hij mij, onmiddellijk na het voordragen zijner nieuwste commerciële verordeningen, te kennen gaf, dat de algemeene verzachting van het tarief der inkomende regten het stipuleren Van afzonderUjke voorwaarden met eene bevriende mogendheid niet uitsloot, en dat dit gouvernement zich daaromtrent ten eenenmale vrij hield. Doch zich een regt te reserveren en van zoodanig regt gebruikte maken zijn twee zeer verechillende dingen, en ongelukkig heeft hetgene in de laatste drie maanden zoo in als buiten het parlement verhandeld is, de noodzakelijkheid doen zien om op het pad der Uberahteit niet dan zeer behoedzaam voort te gaan. Dit werd mij dan ook nu tegemoet gevoerd; doch, hoewel ik mij niet kon laten voorstaan van beter dan die heeren te weten in hoeverre zij meester zijn van hun terrein, ben ik echter niet in gebreke gebleven van hun onze afspraak van voorleden jaar te herinneren, toen de gelijkstelling der vlaggen verschoven is geworden met het uitzigt om in het vervolg en tegelijkertijd overeen te komen wegens eene vermindering van inkomende regten.

En op hun beweren dat deze vermindering thans werkelijk plaats vindt en aldus aan ons billijk verlangen van 1823 en '24 voldaan is, getuige o.a. de vreugde, met welke de nieuwe Engelsche regulatiën in Nederland zoowel als elders op het vastebhd zijn vernomen, — hierop, zeg ik, is door mij gerepliceerd, dat het voor ons geheel iets anders was voor Nederlandsche producten

i) Gedrukt: Falck, Gedenkschriften, blz. 601. — Ook R. A., Waterstaat 2567 *) Op 7 Juli ; zie no. 121. ») No. 109. *) No. 107.

Sluiten