Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ziens nog zeer weinig gevorderd, en ik twijfel, of het in dat geval wel zaak is om over de zoogenaamde gelijkheid van de vlag te handelen....

Een stuk, dat weljicht in de onderhandeling over een commercietractaat niet onaangeroerd blijven zal, is het denkbeeld, dat sommige Engelschen hebben en waaraan men in Duitschland zooveel hegt, dat men uit kragt van het Weener tractaat niet alleen nog meerdere voordeelen voor den doorvoer naar Duitschland zou begeeren, maar zelfs wel insteeren kon op eene vermijding der overlading, zoodat men met daartoe geschikte vaartuigen, verzegeld of bewaakt, den Rhijn zoude willen opvaren.

De doorkundige man, voor wien deze bladen geschikt zijn, weet al hetgene vroeger en later wegens deze questie te Maintz is omgegaan. De tegenwoordige staat van zaken, hoe onaangenaam en nadeelig op zichzelf, ware nog ver te verkiezen boven het gemis van eenen handel, welke nog ons voornaamste débouché uitmaakt en die, kunnen wij eenmaal ook met Pruissen een goed handelsverdrag sluiten, nog van veel meer aanbelang worden kan

No. 119. — 1825, na Juh 15. — van gennep, president

der kamer van koophandel en fabrieken te rotterdam, aan stratenus j) 2).

Het komt mij voor, dat het stelsel van Groot-Brittanje

en dat van ons rijk alsnog genoegzaam lijnregt tegen elkander over staat; het onze mag waarlijk hberaal genoemd worden, en niettegenstaande men in Engeland door de belangrijke vernederingen in deszelfs tarief van inkomende regten eene groote schrede gedaan heeft ter toenadering tot de beginselen van liberaliteit, zoo is dit echter op verre na niet genoeg om het stelsel inderdaad als liberaal te beschouwen en veel minder nog om eeniger mate met ons gelijk te staan. Ik heb onlangs van een mijner medeleden in de Kamer eene vergelijkende lijst ontvangen van de inkomende regten op de voornaamste artikelen in de beide tarieven en voeg dezelve als bijlage hiernevens»), en wanneer men nu daarmede de in Engeland thans plaats hebbende verminderingen vergelijkt.dan valt het door mij zooeven gestelde duidelijk

*) Administrateur der Nationale Nijverheid. s) R. A., Waterstaat 2567. 3) Weggelaten.

Sluiten