Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het koolzaad bv. moge thans nog meerder vertier vinden, maar men heeft het zeker niet om onzentwil verlaagd, maar wel om de eigene fabricatie der ohe te bevorderen, waarom dan ook de prohibitieve belasting op den invoer der vreemde ohe gebleven is.

De meekrappen heeft men verlaagd van 12 op 6 en dus met 50%, maar de meewortel van 5 op 1/6 en dus met 70%, blijkbaar omdat men de gestampte mee weeren en de wortel hebben wil. De manufacturen zijn over het geheel genomen gelijk gesteld met de regten bij ons, welk bezwaar den invoer niet geheel verhinderen kan, terwijl intusschen de onze evenwel nog niet in Engeland kunnen gesleten worden; in dat opzigt blijft het dus voor ons evengoed als een prohibitie.

Daar evenwel de meeste onzer manufacturenfabrieken nog niet met hunne machineriön op dezelfde hoogte zijn als in Engeland, zoo is het niet te verwachten, dat er bij verdere vermindering van regten, indien dezelve konde bedongen worden, vele gewevene stoffen naar Engeland zouden kunnen gevoerd worden.

Ik zal op dit stuk nader terugkomen, dewijl ik alsnu wilde overgaan tot de opnoeming van eenige artikelen, van welke het voor ons belangrijk zoude kunnen zijn, dat de invoer in Engeland tegen matige regten wierdt toegestaan, en vervolgens van die, waaromtrent wij eene vermindering van inkomende regten zouden kunnen toestaan.

Een groot voorregt zoude het wezen, indien de Engelschen konden besluiten om den invoer van de voortbrengselen van onzen landbouw tegen matige regten vrij te stellen, nog grooter, indien wij tegen andere natiën eenige begunstiging konden verwerven, hetwelk ik echter naauwelijks durve hopen.

De granen, in het algemeen een byzonder punt van wetgeving in Engeland uitmakende, zullen welligt voor een commercietractaat niet te pas kunnen komen, maar ik geloof, dat men toch de Engelsche regering op onze boekweit opmerkzaam zoude kunnen maken, omdat derzelver qualiteit die van alle andere landen verre overtreft en voor hunne jeneverstokerijen zoo nuttig is. De aanmerkelijke regten op dezelve zijn voor eene aanzienlijke reductie vatbaar. Lijnklaver en mostaardzaad komen mede zeer in aanmerking, en daar de Engelschen die — althans

Sluiten