Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fing van het onderscheid der vlaggen met opzicht tot de regten bij den in- en uitvoer van goederen, in de wederzijdsche havens in Europa uit eigene of andere Europesche havens aangebragt.

Dat dit thans bestaande onderscheid hoogst nadeelig voor onzen handel en nijverheid zijn moet, zal uit de volgende vergelijkingstabel genoegzaam blijken.

Met Hollandsche Met Engelsche schepen. „.hepen.

De boter betaald in Engeland £ i.—.- per cwt. £ i. 5 ~

De kaas betaald in Engeland . „ —.10.6 „ „ » —.13-

Huiden in 't haar betaald in

Engeland „——10. „ huid „ —. 2.6

Genever en brandewijn in Engeland —.1.10. „ gallon „ —. 2.-

Vlas, bereid in Engeland ,10.14.6 ) per „ 11. 3-6

„ ruw in Engeland „—.—-5 j cwt< » ■

Wijnen mogen in -Engeland niet ingevoerd worden dan met schepen boven de 60 ton, sterke drank niet dan met schepen van boven de 100 ton en tabak alleen met schepen boven de ï20 ton.

Coloniale goederen mogen vandaar niet uitgevoerd worden dan met schepen boven de 70 ton; Oost-InóUsche goederen alleen met schepen boven de ïoo ton.

Sedert 1821 is de invoer der cattoen van het vasteland, met uitzondering der Egyptische en Smirnasche, in Engeland verboden; dit heeft onzen handel in dat artikel van zeer levendig en belangrijk tot eene trap van onbeduidenheid en werkeloosheid doen verkwijnen, die zonder onze eigene invoeren uit Surinamen, waardoor onze markten nog eenigermate voorzien worden, deze tak al reeds genoegzaam te niet zoude hebben doen lopen.

Het zoude dus van het hoogste belang zijn, indien wij dit artikel als voorheen weder in Engeland konden invoeren en het zoude welligt der moeite wel waardig zijn daarvoor eenige opoffering te doen. Het verminderen der aanzienhjke regten, waarmede de twisten alhier bezwaard zijn, zoude misschien eenig equivalent daarvoor kunnen opleveren. Ik weet.menzaldaartegeninbrengen, dat zulks strijdig zoude zijn met het belang onzer fabryken, maar het staat te bezien langs welke weg dezelve op den duin; het meest bevoordeelt zullen worden, door verbodswetten of bezwaarende regten, die genoegzaam met dezelve gelijk staan, dan wel door

Sluiten