Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tiën mede te deelen, ten einde alzoo te beter zou kunnen beoordeeld worden, wat in dezen eindelijk zou behoren te worden besloten.

No. 130. —1825, October 7. — falck aan de coninck >).

De heer Huskisson gaat eenige weken in Frankrijk doorbrengen en de heer (inning heeft deze hoofdstad mede opnieuw verlaten om zich gedurende den herfsttijd aan den zeekant op te houden. Ik heb mij het kortstondig verblijf dier ministers te Londen ten nutte gemaakt om mondeling de vertoogen toe te lichten en te adstrueren, die ik hun omtrent het regelen onzer commercieele betrekkingen had doen toekomen, maar het is mij tot mijn leedwezen niet gelukt de zwarigheden uit den weg te ruimen, die zij in het speciaal begunstigen der producten van deze of gene natie meenen te vinden. Mijn sterk aandringen heeft hen bewogen om de kwestie in een der onlangs gehoudene kabinetsraden te doen behandelen, maar ook hunne aldaar aanwezige ambtgencoten zijn van opinie geweest, dat het belemmerend en nadeelig zoude zijn om onderscheidene tarieven te hebben voor de verschillende landen, welke met Groot-Britannièn handel drijven, en het systema schijnt dus vooreerst te moeten blij ven : één algemeen geldend tarief, jaarlijks, zooveel de omstandigheden toelaten, te matigen en te reduceeren, en deszelfs verhooging met één vijfde ten laste van alzulke staten, alwaar de Britsche scheepvaart en industrie niet op den voet gesteld worden der meest begunstigde. Bij de ontwikkeling der gronden, die dit systema als het gemakkelijkste, eenvoudigste en billijkste hebben doen aannemen, heb ik herhaaldelijk de ongelegenheid hooren betreuren, waarin men zich ten aanzien van Portugal bevindt, dat bij het bekende Methuentractaat *) een bijzonder faveur voor zijne wijnen bedongen heeft en niet gezind schijnt om van zijn daaromtrent verkregen regt afstand te doen. Soortgelijke tractaten met andere mogendheden rijn thans niet meer in kracht. De oorsprong der ingevoerd wor-

») Uit Londen, no. 107. — r. a, coll. Falck, 96.

*) 2 December 1703 gesloten. In art. 2 hiervan werd bepaald, dat Groot-Brittanniê

„shall be obliged for hereafter to admit the wines of the growth of Portugal into

Britain, ; so that at no time.... any thing more shall be demanded for these wines ... .than what shall be demanded from the like quantit y or measure of french wine, deducting or abating a third part of the custom or duty...."

Sluiten