Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

komen. Hoe zouden de nainisters het verantwoorden om in dezen staat van zaken de mede<ïinging der nijvere Nederlanders nog gemakkelijker te maken?

Eene omstandigheid, die gij niet uit het oog moet verhezen, is, dat wij hoogst waarschijnlijk den Franschen handel eerlang aan de verhooging van een vijfde zullen moeten onderwerpen en is niet hieruit een gewigtig voordeel voor U te verwachten in het debiet van al de artikelen, die alhier uit uw land en Frankrijk concurrent ter markt gebracht worden? Wien anders dan Nederland zal de vrijstelling van den invoer van slagtvee te stade komen, die ik voornemens ben aan het parlement voor te dragen? Het zal er mede gaan, zooals met de paarden, sedert dat die maar een £ st. het stuk betalen. Geen week gaat er om of gij levert er ons ten minste honderd. De hertog van Wellington heeft er in Vlaanderen twaalf besteld, ik zelve vier", enz. enz.

Uwe Exc. gevoelt, dat ik voor de juistheid dezer onderscheidene opgaven niet kan instaan en integendeel op deze en gene wel eenige bedenking te opperen heb gehad; b.v. staat de zoo notabele vermeerdering van het getal der Nederlandsche bodems in 1824 met den invoer van haver in verband, welke toen gedurende zes weken vrij is geweest; doch ontegenzeggelijk is in het algemeen het toenemende vertier der voortbrengselen van onzen grond en bij het opstellen der punten van instructie'), mij toegezonden bij Uw Exc's missive van ïi Juli 1.1. *), is men waarschijnlijk nog niet genoeg bekend geweest met de laagte der Engelsche regten op wol, vlas, hennep, raapkoeken, schors enz., me waarlijk zoodanig is, dat ik twijfel, of de invoerders zelve eenig belang stellen in eene verdere vermindering.

Omtrent de manufacturen kan ik met meer grond spreken, maar Uwe Exc. zal het reeds hebben vermoed, het is juist bier, dat de schoen wringt, en de rmnisters schijnen overtuigd, dat de maatregelen, in de jongste parlementszitting vastgesteld, het uiterste zijn wat de natie voor het tegenwoordige velen kan en dat zij door thans zonder genoegzame voorbereiding verder te gaan, niet alleen hunne eigene populariteit benadeelen, maar ook het uitricht verdonkeren zouden om het liberale stelsel meer en meer te ontwikkelen en tot volkomenheid te brengen. Bij de luide

») No. 113. .*) R. A., Buitenlandsche Zaken, exh. n Jurtèlas, no. 37.

Sluiten