Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geworden zijn in plaats van wezenlijk prohibitief, zooals zij in vele opzigten vóór deze verandering waren. Maar wanneer men het tarief onderzoekt, waarop de heer Canning doelt, dan bevindt men een groot aantal artikelen met 20, 30,40, 50, 75 en zelfs met 100 percent op het inkomen belast, gelijk uit het bijgevoegd extract der acte *) blijken zal.

In het systema van onze wetgeving op het stuk van in- en uitgaande regten, zoude (een) dergelijk tarief met vollen nadruk als prohibitief worden beschouwd, daar in den regel hét maximum der beschermende regten bij ons pp 6 % bepaald is *). Genoeg om te beseffen, dat zoolang men in Engeland vermenen zal, dat de inlandsche vlijt eene bescherming van dien aard tegen de mededinging van andere natiën behoeft, alle pogingen om eene vergelijking te treffen, waarbij de voordeelen niet alleen aan de zijde van dat rijk, maar zooveel mogelijk wederkeerig zijn zullen, met geen beter gevolg zullen beantwoord worden.

Zeker is het, dat Engeland deszelfs prohibitief systema eenigermate heeft verzacht door het afschaffen van bepalingen, welke de vaart onder vreemde vlag bijzonder drukten, en voor zoover daaruit wederkeerig voor dat rijk eenige aanspraak op wijzigingen dezerzijds mag geboren zijn, waai over straks nader, vordert naar mijne meening het welbegrepen belang van onze scheepvaart, dat daaraan voldaan worde.

Wat de regten aangaat op de goederen, heeft Engeland meer beloofd, immers aanleiding gegeven om meer te verwachten dan nu blijkt, dat men gelijkelijk met alle andere natiën kan erlangen.

Het tarief, bij de parlementsacte van 5 July 1.1. bekrachtigd*), is welligt nog het hoogste tarief, hetwelk thans in eenig land van Europa werkt, terwijl ons tarief daarentegen gematigder is dan ergens elders wordt aangetroffen, waar zoovele cogenschijnlijk strijdende belangen te vereenigen zijn, als in Nederland. Of het in dien stand van zaken onzen handel met Engeland zal terugzetten, bijaldien de regten aldaar op onzen aanvoer met een vijfde worden .verhoogd, mag wel in twijfel getrokken worden; immers, wanneer men die verhooging zoude moeten afkoopen, niet alleen met 10 percent, maar bovendien met gelijkstelling van regten op die weinige artikelen, waarvan de aanvoer onder

1) Weggelaten. *) Art. 9 der wet van ia Juli 1822, Stbl. no. 9. s) Zie blz. 231, noot 3.

Sluiten