Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is de meerdere winst op de fabricatie der gestampte mee niet van dien aard om dezelve eenigszins te bevoordeelen als er eene vernühdering van buitenlands debiet ten nadeele van den landbouw zoude uit voortspruiten, hetwelk onwedersprekelijk het geval is.

Ik heb reeds vroeger van onze linnens en garens gesproken, maar geene middelen mogen genomen worden om deze fabricatie te bevoordeelen ten koste van den uitvoer van het vlas. Vooreerst de garens hebben dat niet nodig, en wat de linnens betreft, namate het sistema van fabricatie met stoommekaniken toeneemt en verbeterd wordt, namate zal onze linnenweverij vervallen en mogelijk welhaast door de groote economie op het handwerk zo wijnig menschenarbeid vereisschen, dat men geen belang meer zal gevoelen om dezelve staande te houden en men zich met reden zoude beklagen van ten voordeele dier fabricatie den uitvoer van het vlas ten nadeele van den landbouw eenigszins te hebben belemmerd. Alle uitgaande regten op het vlas rijn nadeelig, dewijl Frankrijk in deze verzending onze mededingster is en den uitvoer zonder regten dan alleen het onbeduidend waaggeld toestaat.

De uitvoer van schors is ook zeer voordeelig en de blekbosschen leveren goeden intrest op; ongetwijfeld zullen er blekbosschen worden aangelegt, als deze verzending bij aanhoudendheid begunstigt wordt.

De olyzaaden leveren aan den landbouw belangrijke vooruitrigten op, maar men wil den uitvoer niet gedogen, als nadat het zaad in oly is gebragt. Engeland wil onze oly niet, maar begeerd willig het zaad; dit wordt aldaar van het noorden aangebragt, en wij blijven met het onze zitten; men wil de olyslagers bijstaan,' men hoopt op den uitvoer na den Rhijn, maar aldaar werd thans ook zaad geteeld, en de vraag op oly is sed«rd verscheide jaaren belangloos geworden; bovendien word nu de oly met (de) stoommachine geslagen, en door die middel is omtrent twee derde van het werk verminderd en brengt als fabricatie wijnig voordeel aan. Het ware dan te wenschen, dat de verzending van zaad wird toegelaten en de culture derzelve zoude merkelijk vermeerderen.

Het zoude dan geraadzaam zijn, dat alle onze voortbrengzels, behalve die dewelke voor andere onontbeerlijk zijn, en ik ken er zulke geene, vrij van regten uitgevoerd mogten worden, en als

Sluiten