Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

daarbij gevoegde nota van den heer Canning *) zien wij onze hoop verijdelt, dat men zich door een speciaal verdrag en behalve de vernundering van regten overeenkomstig het thans in Engeland aangenomene meer liberale stelsel, op sommige voorwerpen in 't algemeen ingevoegd of nog in te voegen, met Engeland zou kunnen verstaan omtrent de ontlasting op den invoer over en weder van eenige artikelen van Nederlandsche en Britsche nijverheid. De koning, H. D. wenschen ten aanzien van dit onderwerp, waarop Z. M. hoogen prijs stelt, onvervuld vindende, heeft mij opgedragen om aan U.Exc.'s beoordeeling over te laten, of er met eenige vrucht nog eene nadere poging door haar bij den heer Canning zou kunnen worden aangewend om tot eene schikking betrekkelijk dit voor den Nederlandschen handel zoo belangrijk punt te geraken, hebbende overigens Z. M. zich vereenigd met de aanmerkingen opzigtelijk dit onderwerp, mitsgaders de gehjkstelling der vlaggen ten aanzien der regten van in- en uitvoer op de goederen in de wederzijdsche havens in Europa aangebragt wordende, vervat in de missive van den Staatsraad, Administrateur voor de Nationale Nijverheid van den jen November 1.1. *).

In deze gesteldheid van zaken vinde ik mij verpligt hierbij te voegen, dat 's konings besluit van den xxen Augustus 1824s), waarbij de korting der 10 % voorloopig aan de Engelsche vlag is toegekend, slechts genomen is in de veronderstelling, dat de onderhandelingen ten aanzien der gedachte ontlasting eenen gunstigen uitslag hebben zouden, en Uwe Exc. zou mitsdien bij voorkomende gelegenheid in hare conferentiêh met den heer Canning kunnen te verstaan geven, dat wij van onze zijde de bevoegdheid behouden om deze korting, aan de Engelsche vlag toegestaan, weder in te trekken, met bijvoeging nogtans dat, bijaldien in Engeland toepassing der verhooging van een vijfde op den Nederlandschen handel achterwege blijft, de koning niet ongenegen is, om zoolang de tegenwoordige omstandigheiden blijven bestaan, de Engelsche vlag deze korting te laten blijven genieten, ten einde een nieuw blijk te geven van H. D.'s milde beginselen, vriendschappelijke gezindheid en levendige belangstelling in de bevordering der handelsbetrekkingen tusschen de beide staten.

') No. 131. «) No. 134. ») No. 94.

Sluiten