Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zouden geraken van tot zoodanige verhooging hare toevlugt te nemen, waarvan de vermenigvuldiging onvermijdelijk strekken zoude om de geheele conventie trapswijze af te lossen en te ontbinden, weshalve het dan ook althans bij vervolg van tijd wenschelijk zijn zoude het ontworpene 5de artikel te doen vervangen door de bepaling, dat bij het sluiten der conventie in de bedoelde koloniën bestaande regten door geene verhooging noch prohibitiën zouden- mogen veranderd worden.

Het onderhandelen eener conventie voor de vrije vaart op de in aanmerking komende koloniën voor slechts 18 maanden of 2 jaren, om er dit nog bij te voegen, zou tevens eenen maatstaf opleveren der bedoelingen van 't Engelsche ministerie. Engeland toch, bijaldien het waarlijk het wederkeerig belang beoogt der contracteerende partijen, kan geene zwarigheid maken in 't raadplegen der ondervinding, terwijl eene weigering om voor eenen korten tijd (een conventie) te sluiten, gegronde stoffe tot vermoeden zou opleveren, dat het de Britsche ministers meer te doen is om eenzijdige voordeelen te behalen.

De toelating der niet in Nederland gebouwde schepen in de vaart op Demerary, Essequebo en Berbice, welke met het volgende jaar een einde neemt, zoude Z. M. niet wenschen vernieuwd te zien, als strekkende ten nadeele van onzen eigen scheepsbouw.

Ten einde overigens van mijne rijde geene aanleiding te geven tot eenig misverstand, heb ik de eer Uwe Exc. te verzoeken om deze mijne aanmerkingen omtrent de vrije vaart op de bedoelde koloniën voor het tegenwoordige te willen beschouwen als slechts bespiegelend en alleenlijk bestemd om Uwe Exc. kenbaar te maken over welke punten men dezerzijds zoude begrijpen, dat bijaldien Z. M. tot zoodanige vrije vaart mogt besluiten, de onderhandeling voornamelijk zou moeten loopen, en om hare gedachten daarop te vernemen, want er moge dan, nadat Uwer Exc.'s antwoord zal zijn ingekomen, al of niet in deze onderhandeling getreden worden, steeds zal het van belang rijn zich duidelijk te kunnen voorstellen, aan welke nadeelige kansen men zich door te onderhandelen blootstelt en welke gunstige uitzigten men door stil te zitten kan geacht worden te laten varen. Uwe Exc. gelieve dan ook dit een en ander niet voor te stellen als aanleiding gevende om te denken, dat Z. M. tot de

Sluiten