Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heden het oor leenen. Dit nu aangenomen, zoo kan een hoog tarief in de Nederlanden en het aanbod om hetzelve voor Engeland te verminderen niet tewegebrengen, dat sommigen onzer voortbrengselen in Groot-Brittanje aan lager regten onderworpen worden. Engeland toch heeft verklaard voor niemand eene uitzondering te willen maken en worden er in 't vervolg de regten verminderd, zal zulks ten goede komen aan de Nederlanden, hoedanig ook het tarief zij, dat aldaar indertijd zal werken.

Volgens het thans door het Engelsche ministerie aangenomen systema ben ik eerbiedig van gedachte, dat een hoog tarief in de Nederlanden de gelijkstelling der vlaggen alsmede niet kan bevorderen.

Te dien opzichte heeft den heer Huskisson blijkens de evengemelde depêche van den heer Falck verklaard, dat indien Groot-Brittanje van de Nederlanden niet mogt verwerven hetgene men aan de Noord-Amerikanen had ingewilhgd, men zich alsdan hier te lande niet moest beklagen over de toepassing van het vijfde. De heer Falck voegt erbij, dat de reclamatiën der fabrikanten den heer Huskisson veel minder ter harte gaan dan die van de scheepsreederijen te Liverpool.

Wat hiervan ook zijn moge, het schijnt geen twijfel te lijden, of het is Engeland eigenlijk te doen om de afschaffing te verkrijgen van de begunstiging der Nederlandsche vlag boven de Engelsche, welke begunstiging in Engeland met de benaming discriminating duties bestempeld wordt. Ten deze moet de toestenmüng komen van den Nederlandschen kant, niet van de zijde van Engeland, alwaar men deze afschaffing gereedelijk koopen wil ten koste der vijfde verhooging, die alsdan zoude achterwege blijven. Een hoger tarief hier te lande zou misschien slechts de voorwerpen vermenigvuldigen, die men van onze zijde aan Engeland zou kunnen aanbieden, doch het vereischte en eenig begeerde equivalent ontbreekt op dit oogenblik den Nederlanden niet, vermits Engeland bereid is de vijfde verhooging te laten varen voor de afschaffing hier te lande van de discrirninating duties, waarvan de Nederlanden, indien zij het verkiezen, het aanbod in hun bereik hebben en zonder welk Engeland weigert te onderhandelen. De schorsing of het afbreken der onderhandeling over de gelijke vlaggen vermeen ik dan ook slechts in zooverre aan de verschillende tarieven der twee

Sluiten