Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de lezing derzelve vervallen zijn. Ten overvloede echter en zonder overigens in het minste vooruit te willen loopen op de questio an, zij het mij vergund van deze volmaakt veilige gelegenheid mede gebruik te maken om over het eventuele quo modo, en zulks met betrekking tot het zooeven aangehaalde schrijven, het een en ander voor te dragen.

De gemeenschap tusschen onze bezittingen en het moederland zoude in allen geval aan de nationale vlag verzekerd moeten blijven.

Behalve eene verklaring te dien einde, die bij de bekendmaking der alteratièn in het Reglement te pas komen zou, kan het Britsche ministerie deswege in den loop der onderhandelingen worden gewaarschuwd en zonder eénige vrees van tegenspraak, dewijl aan hunne vlag bij uitsluiting is voorbehouden de vaart tusschen Groot-Brittaniên en deszelfs West-Indische bezittingen.

Bij die zelfde onderhandelingen.tennühstê bij het einde derzelve, zal men zich wederzijds officieel dienen mede te deelen de duidelijke designatie der havens, in welke en der goederen met welke gehandeld worden kan. De Engelschen zullen zich waarschijnhjk bepalen tot de reeds meermalen aangehaalde parlementsakte. Door ons zal daarentegen moeten worden overgeleverd :

ie. eene opgave der plaatsen in Suriname, Curacao enz., alwaar Engelsche schepen zullen mogen lossen en laden; 2e. eene lijst van voorwerpen, die er uitstuitender wijze van het Rijk der Nederlanden zullen mogen worden aangebragt 3e. een tarief van inkomende regten op alle goederen, geene voortbrengselen zijnde van de Nederlandsche grond of nijverheid en hetzij te land hetzij ter zee ingebragt wordende. Hier hebben wij al wederom het voorbeeld der Engelschen van 7h 15. 20 en 30 %, en de bevoegdheid om, waar men nog geene juiste maat heeft van het eigenthjk belang onzer industrie, veiligheidshalve het hoogste van die regten te bepalen, maakt het vervaardigen van zoodanig tarief veel minder bezwaarlijk dan men in den eersten opslag gelooven zoude.

Voorts doet zich nog de vrage op: zullen alle vreemde suikers bij ons hooger belast worden dan de Nederlandsche of zal men om aan het yde der project-artikelen *) te voldoen, de Britsche

l)^No. 115.

Sluiten