Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

welke de Nederlandsche handel en scheepvaart te wachten hebben van het nieuwe handelsstelsel in Groot-Brittanje, en dat er als het ware een balans worde getrokken van de nadeelen, waaraan de Nederlanden zich zullen moeten onverwerpen, bijaldien de beide rijken zich nopens een handelsverdrag niet mogten kunnen verstaan, en van de opofferingen, waarmede zoodanig verdrag van de Nederlandsche zijde zoude moeten gekocht worden. Ik vinde mij door Z. M. gemachtigd UH. E. G. uit te noodigen zich met overleg van de Administratie der directe belastingen, in- en uitgaande regten en accijnzen te willen onledig houden met het verzamelen der bouwstoffen voor zoodanige berekening en mij vervolgens het resultaat van UH. E. G. bevinding te willen mededeelen. Het is 's konings aandacht niet ontgaan, dat van alle bijzonderheden geene nauwkeurige berekeningen en sommen zullen te verkrijgen rijn en dat men zich dus waarschijnhjkerwijze hier en daar met approximatieve getallen en algemeene beschouwingen zal moeten vergenoegen, doch ook de laatstgemelden zullen met vrucht kunnen gebruikt worden bij de beoordeeling onzer commercieele onderhandelingen en betrekkingen met Engeland.

De volgende vragen komen ten deze bijzonder in aanmerking.

Welke Nederlandsche artikelen vallen er in de termen der jongste venninderingen in het Engelsche tarief en op hoeveel kan men de winst van deze vermindering, aan onzen handel toegebragt, schatten?

Welke zijn de voordeelen door de afschaffing der discriminating duties in Engeland, eene afschaffing, die in alle gevallen en zoover men de zaak op dit oogenblik kan beoordeelen, ten behoeve der Nederlanden schijnt te zullen in kracht blijven, aan de Nederlandsche scheepvaart en handel toegebragt?

Op hoeveel kan men het bedrag der 10% van de Engelsche scheepvaart berekenen, bijaldien dezelve den Engelschen schepen wederom mogten worden opgelegd?

Welke is het gewigt der begunstiging van de Nederlandsche scheepvaart boven de Engelsche met betrekking tot den invoer van zout en suiker en andere voorwerpen, ten aanzien van welke in het Nederlandsche tarief een onderscheid gemaakt is tusschen den aanvoer met vreemde en nationale schepen1), en op hoeveel

*) De overige artikelen waren: stroopen thee.

Sluiten