Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verschil van rechten tusschen met een Nederlandsen of Engelsch schip ingevoerd wordende te gering om omtrent die artieul eene uitzondering te willen maken. De meiassen met vreemde schepen geheel geprohibeerd zijnde, veronderstel ik, dat dat verbod is daargesteld in de belangens van onze suikerraffinaderijen. Of dezelve, door den invoer met Engelsche schepen vrij te stellen, van eenig belang zouden lijden, daaraan twijfel ik, omdat ik mij niet kan verbeelden de toevoer van dat artieul zal plaats hebben, aangezien hetzelve, daar nu de Americanen op de Engelsche koloniƫn kunnen varen, hetgeen er gemaakt wordt gretig zullen koopen en de Engelschen het op vredesprijzen niet met eigene schepen en vooruitzigt van voordeel naar Europa kunnen voeren. En mijn denkbeeld hieromtrend juist bevonden wordende, dunkt mij, men den invoer van beide voortbrengselen met Engelsche bodems op denzelfden voet als met Nederlandsche zou kunnen toegeven.

De belasting op de steenkolen in het belang der inlandsche koolpitten bijna gelijk aan eene prohibitie zijnde, valt het moeyelijk daaromtrent denzelfden weg als ten aanzien der reeds vermelde articulen te volgen. Eveniwel komt het mij voor, dat wanneer dezelve in zooverre verminderd wierd, dat den aanvoer konde geschieden zodanig, dat dezelve maar / 3 a / 4 per hoed meer te staan kwamen dan de inlandsche kooien en onder dezelfde belasting door beide vlaggen konden worden ingevoerd, de Engelschen tevreden zouden rijn en de eigenaren der koolpitten zig niet te beklagen zouden hebben en waardoor dan nog dit nut zou worden teweeggebragt, dat de eigenaren onzer koolpitten hunne prijzen binnen behoorlijke bornes zouden moeten houden, terwijl aan onze Nederlandsche scheepvaart weder eene nieuwe bron zou worden geopend, want goederen naar Sunderland, Newcastle en Schotland met dezelve kunnende uitgevoerd en kooien teruggebragt wordende, zou aan dezelve een employ verschaffen, hoedanig hun nog nimmer heeft mogen te beurt vallen.

Aanbelangende de 10% restitutie van de rechten voor den uitvoer van goederen met Nederlandsche schepen, dezelve zou wel uit den aard der zaak vervallen en, oppervlakkig beschouwd, een nadeel voor dezelve teweegbrengen, dan ik heb niet kunnen bemerken, dat men om het verschil van regten de Nederlandsche schepen zoozeer prefereerd heeft, en hetgeen deze door bovenbe-

Sluiten