Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den invoer van haver onder invloed van de nog in kracht zijnde graanwet, wordt deze verhoging van twintig ten honderd weder ingevorderd en zulks ten nadeele der Nederlandsche schepen.

Wanneer de Kamer nu verder in overweging neemt, dat er vanwege het Engelsche gouvernement eene geheele nieuwe graanwet is voorgesteld geworden, welke de goedkeuring van het Lagerhuis reeds heeft mogen verwerven en waarvan de aanneming door het Huis der edelen niet meer twijfelachtig is, en zij met alle aandacht het oog vestigt op de afdalende of opklimmende schaal van regten van deze nieuwe wet, die voor het medium op de tarw op / 136.— het Jast, voor de garst op / 56.—, voor de rogge, boonen en erwten op / 75. — en voor de haver °P / 55-— bet last kan worden berekend I), welke dan nog voor de Nederlandsche scheepen met 20% zouden moeten verhoogd, zoo gevoelt de Kamer ten sterkste niet alleen het groot nadeel, dat daaruit ten spoedigste voor de nationale scheepvaart zal moeten voortvloeyen, maar zij beschouwt den maatregel ook ak ten hoogste verderfelijk voor den graanhandel en den landbouw zeiven.

Voor de scheepvaart kan dezelve niet anders dan hoogstens schadelijk zijn, want door de vermeerdering der opgemelde 20% regten worden als vanzelve de Nederlandsche schepen van het genot dier vrachten uitgesloten en het zal geen betoog behoeven, hoe nadeelig dit in de gevolgen moet zijn voor zooveele eigenaars van schepen en voor schippers en zeelieden, die daarin alleen een matig levensonderhoud zoeken, terwijl juist de vreemdeling, zich deze uitsluiting ten nutte makende, de scheepvaart van zijn vaderland meer en meer in voorspoed doet toenemen en door hooge en gedurige vrachten zijne welvaart bevordert, innig overtuigd zijnde, dat de Nederlandsche schepen niet met hem in mededinging kunnen komen.

Doch daarenboven is de maatregel schadelijk voor den graanhandel en den landbouw.

Wanneer men bij de uitvoering van opdrachten of bij verzending van granen zich bepalen moet bij Engelsche schepen en deze óf in het geheel niet óf schaars op de plaats voorhanden zijn,

x) B^j de nieuwe graanwet van 1828 werd de sliding seale ingevoerd.

Sluiten