Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de misbruiken van dese laatste en verdorven werelt; de gebrekkelijkheit van onse tijd en de Kerk- en

30 straat-mare mishandelingen van de gemeene man, doch onder andere heb ik mijn eigen bekende swakheiden niet vergeten, biddende den Almogende, dat hij de mijne en den uwen genadelijk wil te hulpe komen, want hem is 't bekent, dat ik dit niet uit haat,

35 noch om iemand te vertoornen noch te verbitteren, maar om mij en alle menschen te verlustigen en verbeteren gedicht en geschreven hebbe. Is 't sake dan, dat ik eenige vrome, oprechte, degelijke en deugdelijke lieden onverhoeds en buiten mijn weten hebbe

40 vergramt, ik versoek neffens dese ernstelijk, dat sy 't mijn onbedochtheit en kleine kennisse wijten en mijne vergrijpinge met een beter verschoonen; soo sal ik gedwongen zijn, haar goede voorgang te volgen, en mijne haters, achterklappers en lasteraars beschul-

45 dingen en bescheldinge geduldelijk te dragen en met een welgetroost gemoet sachtsinnig opnemen en soet<jes bij mijn neder-setten. Want so weinig als mijn de onverdiende lof van mijne al te gunstige mij kan vorderen, immers en alsoo luttel kan mij schaden den

50 laster der kenschuldige, der eensijdige, der nijdige, die, ingenomen zijnde met kwaatwilliglheit en vooroordeel, gene dingen, hoe goet ook dat se souden mogen zijn, onveracht noch onbescholden laten. Maar daar-en-

28 Laatste: tegenwoordige.

30 Kerk- en straat-mare mishandelingen: algemeen bekende verkeerde handelingen. 37 Is 'l sake dan dat: Mocht het dan 't geval zijn dat. 40 Neffens dese: bij dezen.

42 Met een beter Verschoonen: met een betere manier van handelen goed maken.

48 Vorderen: baten.

49 Immers en alsoo luttel: stellig even weinig.

50 Kenschuldige: van schuld bewuste. — Eensijdige: partijdige.—

51 Ingenomen: bezield.

Sluiten