Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oorlog, die op het punt staat uit te barsten, een vriendschappelijk-neutrale houding tegenover Duitschland wil kan nemen, verbindt het Duitsche Gouvernement, van zijn kant, zich om, by het sluiten van den vrede, de ongereptheid en de onafhankelijkheid van het Koninkrijk in haar geheelen omvang te waarborgen.

2°. Duitschland verbindt zich, onder genoemde voorwaarde, om dadelijk na het sluiten van den vrede, het Belgisch grondgebied te ontruimen.

3°. Indien België een vriendschappelijke houding bewaart, is Duitschland gereed om, in overleg mtët de autoriteiten van het Belgische Gouvernement, tegeli contant geld te koopen wat voor zijn troepen noodzakelijk is, en pm schadeloosstelling te geven voor de in België door de Duitsche troepen eventuëel aangebrachte schade.

4°. Indien België zich tegenover de Duitsche troepen vijandig gedraagt en inzonderheid hun opmarsch moeilijkheden in den weg legt door tegenstand der versterkingen aan de Maas, of door vernieling van wegen, spoorwegen, tunnels of andere kunstwerken, zal Duitschland, tot zijn leedwezen, verplicht zijn België als vijand te beschouwen.

In dat geval kan Duitschland geen enkele verplichting op zich nemen tegenover het Koninkrijk, maar moet het de verdere regeling van de onderlinge verhouding d?r beide Staten aan de beslissing der wapenen overlaten.

Het Gouvernement koestert de stellige hoop dat deze mogelijkheid niet tot werkelijkheid zal worden, en dat het Belgische Gouvernement de juiste maatregelen zal weten te nemen, om te beletten dat gebeurtenissen, als zooeven vermeld, voorkomen.

Sluiten