Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waar was - dat België zelf reeds van zijn neutraal < standpunt was afgeweken, door beslag te leggen op een lading koren, bestemd voor Duitschland. *)

Engelsch ultimatum en Engelsch-Duitsche besprekingen. Het Poreign Office wist van af dat oogenblik waaraan het zich had te houden; elke nieuwe diplomatieke interventie was tot falen gedoemd; en met volkomen kennis van zaken, in het volle bewustzijn van de verplichtingen die haar door haar eer en den eerbied voor het gegeven woord waren opgelegd, gaf de Regeering van Koning George, verwittigd van den inval der Duitsche troepen in België zijn vasten wil te kennen, alle krachten van het Rijk te stellen in den dienst van het zoo onrechtvaardig aangevallen volk. Een ultimatum dat onmiddellijk ant. woord eischte, met de verzekering dat de neutraliteit van België door Duitschland zou geëerbiedigd worden, werd den 4en Augustus door Sir Edmond Goschen aan het Keizerlük Bureau van Buitenlandsche Zaken ter hand gesteld. 2)

"ly^elegram van Sir E. Goschen aan Sir Edward Grey, van don 31sten Juli 1914. {Blauwboek, 1914, No. 122.)

2) Telegram van Sir Edward Grey aan Sir E Goschen, 4 Augustus 1914: «Wij vernemen dat Duitschland aan den Belgischen minister van Buitenlandsche Zaken een nota gericht heeft, verklarende dat het Duitsche Gouvernement verplicht zal zijn om, desnoods met kracht van wapenen, die maatregelen ten uitvoer te brengen, die het onmisbaar acht.

Wü vernemen eveneens dat de neutraliteit van het Belgisch grondgebied bij Gemmerich is geschonden.

Onder die omstandigheden, en.gezien het feit dat Duitschland geweigerd heeft ons dezelfde verzekeringen aangaande

Sluiten