Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Generalen Staf onder het'oog is gezien. Duitschland is dus gedwongen om geen rekening te houden met de Belgische neutraliteit: het is voor Duitschland een zaak van leven of dood om de opmarsch van .het Fransche legen te verhinderen." ')

Sir E. Goschen heeft in zijn brief aan het ForeignOffice van 8 Augustus 1914 »), de dramatische omstandigheden die de aanbieding van het ultimatum van zijn Gouvernement aan Duitschland omgaven, geschetst; het is een bladzijde geschiedenis... De verrassing, de teleurstelling, die de loyale houding van Engeland aan de Staatslieden te Berlyn veroorzaken, vindt men er zonder opsmuk in uitgedrukt; er zijn woorden gebruikt, die de wereld in stomme verbazing heeft aangehoord en die op de Duitsche eer een onherstelbare schandvlek drukken.

„Overeenkomstig de instructies van uw telegram van den 4den dezer, bracht ik denzelfden middag een bezoek bij den Staatssecretaris en vroeg hem, uit naam der Regeering van Z. M. den Koning van Engeland, of het Keizerlijk Gouvernement er zich van onthouden zou, de Belgische neutraliteit te schenden. Von Jagow antwoordde onmiddellijk dat hij tot zijn spijt mij een ontkennend antwoord moest geven, aangezien de Duitsche troepen dienzelfden morgen de grens reeds hadden overschreden en de neutraliteit van België op datzelfde oogenblik reeds geschonden was. Von Jagow trachtte opnieuw de redenen te verklaren welke het Keizerlijk Gouvernement genoopt hadden dien maatregel te nemen,

') Blauwboek 1914, No. 157. *) Blauwboek 1914, No. 160.

Sluiten