Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Beschuldigingen tegen België en Engeland.

De stelling van z.g. Fransche voornemens die de pre ventieve schending van de Belgische neutraliteit door Duitschland rechtvaardigen moet, is dus al bijzonder zwak. De verdedigers van de Duitsche „Cultuur" en van de Duitsche eer hebben dan ook getraeht haar te versterken door op het ongelukkige België de verantwoordelijkheid voor den aanslag, waarvan het het slachtoffer is, af te schuiven. Zij hebben voorgewend dat er verscheidene jaren geleden een overeenkomst tegen Duitschland was getroffen tusschen België, dat de plichten zijner neutraliteit vergat, en Engeland, de waarborg voor die neutraliteit; en ze hebben het bewijs van die immoreele medeplichtigheid gezocht in de militaire archieven, in beslag genomen en onderzocht - door den Duitschen Generalen Staf na de bezetting van Brussel. Zij hébben, op grond van documenten aan die archieven ontleend en door de Pers aan gene zijde van den Rijn photographisch weergegeven, verzekerd, dat een plan van samenwerking in geval van oorlog, sedert 1906, door den Belgischen minister van Oorlog en den Engelschen militairen attaché was ontworpen. Bijgevolg heeft het verraderlijke volk slechts de rechtmatige straf voor zijn trouweloosheid ontvangen. Zijn verwoeste bodem, zijn vernietigde steden, zijn verbrande monumenten, zijn gefusilleerde of verbannen inwoners, zullen België leeren wat eerbied beteekent voor verdragen die het juist zou gaan schenden, en waarvan het eerlijke Duitschland, tegen wil en dank, zich tot bewaker en wreker heeft t opgeworpen.

Sluiten