Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het recht geven, op gelijke wijze te handelen. Wat wij echter in geval van oorlog voor België, evenals voor elk ander neutraal land, wenschten, was dat de neutraliteit geëerbiedigd werd; en zoolang die dan ook niet door een andere Mogendheid geschonden werd, zouden wij ook stellig geen troepen door zijn grondgebied sturen. Was geteekend E. GREIJ"1).

Gevoelende dat de grond hem onder de voeten wegzonk, heeft Von Bethmann-Hollweg getracht het Britsche Gouvernement met zichzelf in tegenspraak te brengen. Indien Engeland oprechte vriendschap voor bedreigde onzijdigheid had gekoesterd, waarom had het dan de verdediging van die van China niet op zich genomen, op onwaardige wijze toch door zijn Japanschen bondgenoot te Kiau-Tsjau geschonden ? Zou het niet aan het Rijk van de Rijzende Zon herinnerd hebben dat Kiau-Tsjau, bezet door Duitschland, nog rechtmatig Chineesch grondgebied was en dat China tot nog toe buiten den Europeeschen oorlog gebleven is ?" s)

Een dergelijk argument veroordeelt de zaak die het beweert te helpen. De geheele wereld weet onder welke omstandigheden en door welke middelen Duitschland zich te Kiau-Tsjau gevestigd heeft. De eerbied voor de Chineesche onafhankelijkheid en de Chineesche neutraliteit schijnt bij die onderneming zijn minste zorg te zijn geweest. Wat het met geweld veroverd heeft, is hem met geweld ontrukt. En de Europeesche toeschouwers

!) De Tempé van 9 December 1914.

2) Rede van den Rijkskanselier in den Rijksdag, zitting van 2 December 1914.

Sluiten